Bán Giống Heo Rừng Rặc Thuần Chủng (bố rừng +mẹ rừng )

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Hoàng
- Địa chỉ: Nha Trang - Khánh Hòa
- Tel, Fax: 01213593101 ::: FaX ::: FaX
- email: minhhoang197@gmail.com
================================

<p><font size="3"><strong><font color="#ff0033">Heo bố mẹ l&agrave; heo rừng Việt Nam được bẫy tr&ecirc;n rừng về,đến nay đ&atilde; được thuần h&oacute;a v&agrave; đ&atilde; cho ra đời 02 lứa heo con thuần chủng Việt Nam F1 tuyệt đẹp . C&aacute;c anh chị&nbsp; n&agrave;o c&oacute; nhu cầu n&acirc;ng cấp m&aacute;u rừng cho trang trại heo m&igrave;nh th&igrave; li&ecirc;n hệ với em nh&eacute;, em sẽ gửi h&igrave;nh cho c&aacute;c anh chị .C&aacute;m ơn anh chị đ&atilde; đọc th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</font></strong></font></p><p><font size="3"><strong><font color="#ff0033"> Mail em : minhhoang197@gmail.com</font></strong></font></p><p><font size="3"><strong><font color="#ff0033"> Số phone : 01213593101<br /></font></strong></font></p><p>&nbsp;</p>
 

Top