Bán giống và thịt các loại: heo rừng, nhím, Cầy hương và gừng giống

  • Thread starter 5Truc
  • Ngày gửi
5

5Truc

Guest
#1
<strong><font size="5">TRANG TRẠI: NH&Iacute;M, HEO RỪNG V&Agrave; CẦY HƯƠNG<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang b&aacute;n giống c&aacute;c loại động vật hoang d&atilde; sau:<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Heo rừng thuần chủng Việt Nam;<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Heo rừng mẹ Th&aacute;i Lan Bố rừng Việt Nam;<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Nh&iacute;m bố, Nh&iacute;m mẹ; Nh&iacute;m con;<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Cầy hương ( Chồn hương ) bố mẹ; cầy hương con.<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua nu&ocirc;i hoặc mua thịt xin li&ecirc;n hệ&nbsp;: 5Trực<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Địa chỉ : Số 43 Quốc lộ IA , x&atilde; Vĩnh Lương, T/P Nha Trang, Kh&aacute;nh H&ograve;a.<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Điện thoại nh&agrave; ri&ecirc;ng&nbsp;: 058.3839270<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Điện thoại di động&nbsp;: 0905077337.<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Email&nbsp;: truc nv ptc3 @gmail.com.<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Đến với trang trại 5Trực c&aacute;c bạn y&ecirc;n t&acirc;m&nbsp;:<br /></font></font></strong><font face="Times New Roman"><font size="5">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="5">Sản phẩm vật nu&ocirc;i chất lượng cao&nbsp;;<br /></font></strong></font><font face="Times New Roman"><font size="5">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="5">G&iacute;a cả phải chăng&nbsp;;<br /></font></strong></font><font face="Times New Roman"><font size="5">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="5">Nguồn gốc xuất xứ&nbsp; vật nu&ocirc;i r&otilde; r&agrave;ng, giấy ph&eacute;p vận chuyển, g&acirc;y nu&ocirc;i thương mại đầy đủ.<br /></font></strong></font><strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Mời c&aacute;c bạn xem qua gi&aacute; cả phục vụ với c&aacute;c loại sau đ&acirc;y&nbsp;:<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Heo rừng giống gi&aacute;&nbsp; : 200.000đồng/kg;<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Heo rừng thịt gi&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 120.000đồng/kg;<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Nh&iacute;m giống gi&aacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 6.000.000đồng/cặp;<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Nh&iacute;m thịt gi&aacute;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 350.000đồng/kg;<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Cầy Hương giống&nbsp;gi&aacute;: 8.000.000đồng/cặp.<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font face="Times New Roman"><font size="5">Cầy Hương&nbsp;thịt gi&aacute;&nbsp;&nbsp; : 1.000.000đồng/kg.<br /></font></font></strong><font size="5">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Gừng giống đẹp gi&aacute; thỏa thuận<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời./.<br /></font></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 5 Trực
- Địa chỉ: 43 Quốc Lộ I A xã Vĩnh Lương T/P Nha Trang,Khánh Hòa
- Điện thoại: 0905077337 - Fax:
- email: trucnvptc3@gmail.com
 

Đối tác


Top