bán giun quế

  • Thread starter giunqueninhbinh
  • Ngày gửi
G

giunqueninhbinh

Guest
#1
<strong>Trại giun ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp giống tại ninh b&igrave;nh v&agrave; một số nơi l&acirc;n cận.</strong> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Với thực tế hiện nay:chăn nu&ocirc;i hi&ecirc;n nay đang ph&aacute;t triển mạnh ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng v&agrave; thức ăn cho vật nu&ocirc;i cũng l&agrave; vấn đề cần được giải quyết đ&atilde; nhiều hội nghị mở ra v&agrave; đ&atilde; c&oacute; một giải ph&aacute;p mới với ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i hiện nay l&agrave; sủ dụng c&ocirc;ng nghệ sinh học v&agrave;o chăn nu&ocirc;i l&agrave; nu&ocirc;i giun quế gi&uacute;p bổ sung lượng thức ăn đạm cho vật nu&ocirc;i một ứng dụng mới rất tốt cho chăn nu&ocirc;i v&igrave; lượng đạm trong giun rất cao chiếm 70% trọng lượng cơ thể của ch&uacute;ng,nu&ocirc;i giun kh&ocirc;ng kh&oacute; &iacute;t c&ocirc;ng chăm s&oacute;c v&agrave; x&acirc;y dựng chuồng trại m&agrave; thức ăn của ch&uacute;ng th&igrave; lại dễ kiếm kh&ocirc;ng kh&oacute; đ&oacute; l&agrave; ph&acirc;n tr&acirc;u,ph&acirc;n b&ograve; tươi hoặc ph&acirc;n g&agrave; ph&acirc;n lợn đ&atilde; được ủ mục th&agrave;nh m&ugrave;n.lợi &iacute;ch m&agrave; con giun đem lại l&agrave; rất lớn giun ta l&agrave;m thức ăn cho vật nu&ocirc;i con ph&acirc;n giun th&igrave; lại l&agrave; loại ph&acirc;n tốt nhất hi&ecirc;n nay kh&ocirc;ng c&oacute; loại n&agrave;o bằng tốt hơn cả ph&acirc;n n-p-k v&igrave; khi thải ph&acirc;n ra ch&uacute;ng vẫn k&egrave;m theo một m&agrave;ng bọc theo ph&acirc;n ra ngo&agrave;i, ngo&agrave;i ra ph&acirc;n giun c&ograve;n l&agrave;m thức ăn cho gia cầm rất tốt khi ta trộn lẫn v&agrave;o thức ăn n&oacute;i chung tất cả lợi &iacute;ch m&agrave; con giun l&agrave;m ra ta đều sử dụng được hết con giun+ph&acirc;n giun.khi năm nay 2011 gi&aacute; điện của nước ta đ&atilde; c&oacute; điều chỉnh tăng th&igrave; k&eacute;o theo n&oacute; l&agrave; h&agrave;ng loạt gi&aacute; cả của mọi ng&agrave;nh sản xuất cũng tăng trong đ&oacute; c&oacute; chăn nu&ocirc;i c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất thức ăn cũng h&agrave;ng loạt tăng gi&aacute; h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; khi th&ecirc;m một t&igrave;nh trạng nữa l&agrave; việt nam đang phải chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nhất l&agrave; trận động đất v&agrave; s&oacute;ng thần vừa qua xảy ra tại nhật bản.nu&ocirc;i giun một bước đi đ&uacute;ng hướng của b&agrave; con trong chăn nu&ocirc;i bền vững mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:nguyễn văn c&ocirc;ng x&oacute;m 13 x&atilde; kh&aacute;nh c&ocirc;ng_huyện y&ecirc;n kh&aacute;nh_tỉnh ninh b&igrave;nh.</strong></p> <p><strong>Số đi&ecirc;n thoai: <span style="color: red; font-size: medium">01227295593-01649712774</span>.</strong></p> <p><strong>Mọi nhu cầu mua h&agrave;ng xin li&ecirc;n hệ trước để c&oacute; h&agrave;ng cho qu&yacute; kh&aacute;ch.một l&agrave;n nưa xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!hẹn gặp lại.</strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn sang
- Địa chỉ: xóm 13 xã khánh công huyện yên khánh tỉnh ninh bình
- Tel, Fax: ::: FaX 01227295593_01649712774
- email: caungockhongbuon@yahoo.com.vn
 

#2
Tôi đang ở Tiền Giang-tôi cũng dự tính nuôi Giun quế để làm thức ăn nuôi gà AI CẬP-bạn nào biết ở Tiền Giang chổ nào có ai nuôi Giun,chỉ giúp tôi dể tôi tham quan và học hỏi-nhất là ở huyện Gò Công Tây-gò công đông...xin cảm ơn và chờ hồi âm các bạn,
 

nguyenvanthu

Thành viên mới
#3
Chào bác!

Bác có thể báo giá cụ thể không? Tôi đang công tác ở Nho Quan, cũng đang tìm hiều đây.