Bán gỗ trắc, hương số lượng lớn

  • Thread starter Quách Trung Nguyên
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Q

Quách Trung Nguyên

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n khai th&aacute;c v&agrave; nhập khẩu c&aacute;c loại gỗ từ L&agrave;o,</p><p>Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c loại gỗ trắc sau: </p><p class="MsoNormal"><strong>1. Gỗ trắc (L&agrave;o)</strong></p><p> - Gỗ tr&ograve;n, đường k&iacute;nh tối thiểu 7-8cm, lớn 17-20cm</p><p> - Gi&aacute;: 140trđ/m3</p><p>- Số lượng hiện c&oacute;: 100 khối</p><p><strong>2. Gỗ trắc (L&agrave;o):</strong></p><p> - Loại 17-25cm: hiện c&oacute; 200m3 &ndash; Gi&aacute; 320tr/m3</p><p> - Loại 20-25cm: hiện c&oacute; 40m3 &ndash; 300tr/m3</p><p> - Loại 20-37cm: hiện c&oacute; 200m3 &ndash; Gi&aacute; 470tr/m3</p><p> D&agrave;i 2m</p><p>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n khối gỗ Hương, cẩm lai..</p><p><strong>Đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, li&ecirc;n hệ: Trung: 0989 643935</strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quách Trung Nguyên
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0989 643935
- email: sytrungtq@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top