BÁN HẠT ĐIỀU GIÁ HỢP LÝ

  • Thread starter HOANGDUCPHUONG
  • Ngày gửi
H

HOANGDUCPHUONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANGDUCPHUONG
- Địa chỉ: Tân Biên Tây Ninh
- Tel, Fax: 0979481985
- email: hoangducphuong2010@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p>Xin Ch&agrave;o</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; số lượng lớn hạt điều kh&ocirc; cần b&aacute;n cho tất cả c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tổ chức gần xa.</p><p>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i</p><p>Ho&agrave;ng Đức Phương <br />DT: 0979481985</p>
 
Top