bán heo giống

  • Thread starter Triệu Quốc Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Triệu Quốc Tuấn

Guest
#1
<p><strong>C&ocirc;ng ty San Miguel:</strong></p><p>C&ocirc;ng ty San Miguel l&agrave; trang trại nu&ocirc;i heo tập trung <strong>lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;</strong> với diện t&iacute;ch hơn <strong>250ha,</strong> tổng đ&agrave;n tr&ecirc;n<strong> 200 000con</strong>, tr&ecirc;n <strong>20 000nai</strong> v&agrave; l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; tr&ecirc;n<strong> 5000heo</strong> <strong>hậu bị c&aacute;i</strong>. Kỹ thuật ho&agrave;n to&agrave;n do c&aacute;c chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i đang l&agrave;m việc tại trại phụ tr&aacute;ch. mỗi ng&agrave;y trại San Miguel cung cấp ra thị trường gần <strong>70 tấn heo hơi (700con/ng&agrave;y).</strong> Hiện nay c&ocirc;ng ty San Miguel c&oacute; b&aacute;n c&aacute;c loại heo giống l&agrave;:</p><p>-<strong>Heo con:</strong>Tuy mới ra thị trường nhưng hiện nay doanh số b&aacute;n heo con của trại San Miguel đ&atilde; đứng đầu thị trường Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ về số lượng heo b&aacute;n/th&aacute;ng.<strong> V&igrave; ưu điểm l&agrave;</strong>: heo con nu&ocirc;i trong chuồng hở nền b&ecirc; t&ocirc;ng n&ecirc;n rất ph&ugrave; hợp với m&ocirc;i trường chăn nu&ocirc;i đa dạng b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave; kh&iacute; hậu Việt Nam n&oacute;i chung, ch&iacute;ch đầy đủn c&aacute;c loại vaccine theo ti&ecirc;u chuẩn quy tr&igrave;nh của trại, chỉ số tăng trọng nhanh ti&ecirc;u tốn&nbsp;&iacute;t thức ăn, heo khỏe th&iacute;ch nghi với bất kỳ m&ocirc;i trường n&agrave;o ....</p><p><strong>-Heo Hậu Bị</strong>: Hiện nay đ&atilde; b&aacute;n hơn 200con cho thị trường Đồng Nai, B&igrave;nh Dương. Theo phản hồi từ ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; <strong>tỷ lệ phối đạt 100%</strong> , heo khỏe, đẻ nhiều con/lứa ....n&ecirc;n rất h&agrave;i l&ograve;ng. Lợi thế của trại San Miguel l&agrave; số lượng heo nhiều v&agrave; cho kh&aacute;ch xuống tham quan v&agrave; chọn heo n&ecirc;n c&oacute; thể đ&aacute;p ứng mọi ngu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng với bất kỳ số lượng bao nhi&ecirc;u bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o....(<strong>ch&uacute; &yacute; c&aacute;c</strong> <strong>kh&aacute;ch h&agrave;ng lớn mua nhiều c&agrave;ng c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu ti&ecirc;n ri&ecirc;ng, heo bố mẹ nhập ho&agrave;n to&agrave;n từ Mỹ n&ecirc;n c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng b&aacute;n ).</strong></p><p><strong>-Heo nọc c&aacute;c loại</strong>: gi&aacute; thỏa thuận.</p><p>Mọi thắc mắc, đặt h&agrave;ng xin li&ecirc;n hệ <strong>Mr Tuấn (salesmen) ĐT 0933 88 55 82</strong></p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Triệu Quốc Tuấn
- Địa chỉ: Bình Dương
- Tel, Fax: 0933885582
- email: trieuquoctuan9@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top