BÁN HEO RỪNG GIỐNG - BÌNH ĐỊNH

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Heo rừng Bảy Xuân
- Địa chỉ: huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<h1 align="center"><em><br /></em><p><font size="3"><h1 align="center"><font size="5">TRẠI HEO RỪNG LAI <em>BẢY XU&Acirc;N</em><br /></font></h1><h1><em><u>Cung cấp:<br /></u></em></h1><h1>- HEO RỪNG NU&Ocirc;I GIỐNG 8-15kg/con<br /></h1><h1>- HEO RỪNG NU&Ocirc;I THỊT v&agrave; HEO THỊT NGUY&Ecirc;N CON<br /></h1><h1>- G&Agrave; H&rsquo;M&Ocirc;NG GIỐNG - THỊT<br /></h1><h1>- Gi&aacute; cạnh tranh nhất khu vực miền Trung:<br /></h1><em>+ Heo giống loại &lt;10kg/con, gi&aacute;: 220.000đ/kg (4 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo giống loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 200.000đ/kg (5-6 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo giống loại &gt;15kg/con, gi&aacute;: 180.000đ/kg (&gt;6 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo nu&ocirc;i thịt loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 90.000đ/kg<br /></em><em>+ Heo thịt loại 16-25kg/con, gi&aacute;: 70.000đ/kg<br /></em><em>+ Heo thịt loại &gt;25kg/con, gi&aacute;: 60.000đ/kg<br /></em><em>Số lượng mua từ 15-20con: giảm gi&aacute; 10%<br /></em><h1>- Chất lượng: Ch&acirc;n cao, m&otilde;m d&agrave;i, bụng thon, lưng thẳng, tai nhỏ, l&ocirc;ng d&agrave;y v&agrave; d&agrave;i &ndash; ch&acirc;n l&ocirc;ng 3 chấu. <br /></h1><h1>- Chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i chu đ&aacute;o<br /></h1><h1>- Trại c&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; sinh trưởng động vật b&aacute;n hoang d&atilde;<br /></h1><h1>- Vận chuyển ngo&agrave;i tỉnh: c&oacute; giấy Kiểm L&acirc;m, giấy Th&uacute; Y, Ho&aacute; đơn thuế<br /></h1><h1>- C&oacute; nhiều d&ograve;ng giống bố để cung cấp, tr&aacute;nh đồng huyết<br /></h1><em>K&iacute;nh mời qu&yacute; Kh&aacute;ch tham quan Trại Heo rừng Bảy Xu&acirc;n<br /></em><em>-------------------------------------------------------------------------------------------<br /></em><em>Địa chỉ: </em>Th&ocirc;n Tr&agrave; Lương - Mỹ Trinh - Ph&ugrave; Mỹ - B&igrave;nh Định<em><br /></em><em>Điện thoại: </em>056.3776161 &ndash; 056.2219221 &ndash; <em>Li&ecirc;n hệ: </em>Kỹ sư Sang 0913604099<em><br /></em><em>Email: </em>heorung7xuan@gmail.com<em><br /></em><br /><span /><br />&nbsp;</font></p></h1>
 

Top