BÁN HEO RỪNG GIỐNG - GÀ H'MÔNG

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI HEO RỪNG BẢY XUÂN - B.ĐỊNH
- Địa chỉ: PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<h1 align="center">TRẠI HEO RỪNG LAI <em>BẢY XU&Acirc;N</em><br /></h1><h1><em><u><font size="5">Cung cấp:<br /></font></u></em></h1><h1><font size="5">- HEO RỪNG NU&Ocirc;I GIỐNG 8-15kg/con<br /></font></h1><h1><font size="5">- HEO RỪNG NU&Ocirc;I THỊT v&agrave; HEO THỊT NGUY&Ecirc;N CON<br /></font></h1><h1><font size="5">- G&Agrave; H&rsquo;M&Ocirc;NG GIỐNG - THỊT<br /></font></h1><h1><font size="5">- Gi&aacute; cạnh tranh nhất khu vực miền Trung:<br /></font></h1><em>+ Heo giống loại &lt;10kg/con, gi&aacute;: 220.000đ/kg (4 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo giống loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 210.000đ/kg (5-6 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo giống loại &gt;15kg/con, gi&aacute;: 200.000đ/kg (&gt;6 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo nu&ocirc;i thịt loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 90.000đ/kg<br /></em><em>+ Heo thịt loại 16-25kg/con, gi&aacute;: 70.000đ/kg<br /></em><em>+ Heo thịt loại &gt;25kg/con, gi&aacute;: 60.000đ/kg<br /></em><em>Số lượng mua từ 15-20con: giảm gi&aacute; 10%<br /></em><strong><em>(Ti&ecirc;u ch&iacute; Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i: Heo kh&ocirc;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn nu&ocirc;i giống, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thải ra b&aacute;n heo nu&ocirc;i thịt, kh&ocirc;ng cung cấp giống kh&ocirc;ng đạt chuẩn)<br /></em></strong><h1><font size="5">- Chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i chu đ&aacute;o<br /></font></h1><h1><font size="5">- Trại c&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; sinh trưởng động vật b&aacute;n hoang d&atilde;<br /></font></h1><h1><font size="5">- Vận chuyển ngo&agrave;i tỉnh: c&oacute; giấy Kiểm L&acirc;m, giấy Th&uacute; Y, Ho&aacute; đơn thuế<br /></font></h1><h1><font size="5">- C&oacute; nhiều d&ograve;ng giống bố để cung cấp, tr&aacute;nh đồng huyết<br /></font></h1><p><font size="3" face="VNI-Times">&nbsp;</font></p><strong><em>K&iacute;nh mời qu&yacute; Kh&aacute;ch tham quan Trại Heo rừng Bảy Xu&acirc;n<br /></em></strong><em><strong>-------------------------------------------------------------------------------------------<br /></strong></em><strong><em>Địa chỉ: </em>Th&ocirc;n Tr&agrave; Lương - Mỹ Trinh - Ph&ugrave; Mỹ - B&igrave;nh Định<em><br /></em></strong><strong><em>Điện thoại: </em>056.3776161 &ndash; 056.2219221 &ndash; <em>Li&ecirc;n hệ: </em>Kỹ sư Sang 0913604099<em><br /></em></strong><strong><em>Email: </em>heorung7xuan@gmail.com<em><br /></em></strong>
 

Top