BÁN HEO RỪNG GIỐNG TẠI BÌNH ĐỊNH

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Sang
- Địa chỉ: xã Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<p>T&Ocirc;I NGHE NHIỀU NƠI RA B&Aacute;N HEO RỪNG RẶT VỚI SỐ LƯỢNG KH&Ocirc;NG HẠN CHẾ, C&Oacute; AI TIN KH&Ocirc;NG? T&Ocirc;I XIN THƯA NẾU Đ&Uacute;NG HEO RỪNG CH&Iacute;NH GỐC (BỐ RỪNG 100% + MẸ RỪNG 100%) L&Agrave; C&Oacute; NHƯNG VỚI SỐ LƯỢNG NHIỀU L&Agrave; KH&Ocirc;NG THỂ, RẤT HIẾM. NẾU GẦY ĐƯỢC MỘT TRẠI HEO RỪNG RẶT TH&Igrave; MẤT PHẢI 5 NĂM, M&Agrave; RỦI RO RẤT CAO.</p><p>C&Ograve;N NẾU H&Igrave;NH TH&Agrave;NH MỘT TRẠI HEO RỪNG LAI, ĐẦU TƯ KHOẢNG 50-100 TRIỆU TH&Igrave; CHỈ CẦN 1 NĂM L&Agrave; C&Oacute; Đ&Agrave;N HEO CẢ TRĂM CON. VẬY C&Aacute;C BẠN THẦY Đ&Acirc;U L&Agrave; KINH TẾ.</p><p>MỌI NGƯỜI N&Oacute;I HEO RỪNG RẶT, Đ&Uacute;NG L&Agrave; NH&Igrave;N HEO NGẦU KH&Ocirc;NG KH&Aacute;C HEO RỪNG THIỆT, NẾU LAI TẠO Đ&Uacute;NG PHƯƠNG PH&Aacute;P. TO&Agrave;N L&Agrave; HEO RỪNG LAI CẢ ĐẤY.</p><p>HIỆN NAY TR&Ecirc;N THỊ TRƯỜNG C&Oacute; MẤY D&Ograve;NG HEO RỪNG LAI:</p><p>1- ĐẦU TI&Ecirc;N L&Agrave; HEO NHẬP VỀ TỪ MALAYSIA, TH&Aacute;I LAN D&Ograve;NG HEO LAI F4</p><p>2- HEO RỪNG VN TỰ LAI TẠO TỪ BỐ RỪNG (HOẶC BỐ LAI) VỚI HEO MỌI</p><p>3- PH&Aacute;T TRIỂN TỪ NỀN Đ&Atilde; LAI F4</p><p>4- DẠNG NU&Ocirc;I ĐẠI TỪ HEO C&Oacute; CH&Uacute;T LAI TẠO VỚI HEO LAI.</p><p>XIN THƯA RẰNG: HAE RỪNG LAI F4 L&Agrave; THẾ HỆ LAI TẠO CHUẨN NHẤT, C&Oacute; ĐẦY ĐỦ ĐẶC T&Iacute;NH KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG THỊT NHƯ HEO RỪNG. CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH, SỨC KH&Aacute;NG BỆNH CAO, ĐẺ ĐỀU... AI D&Aacute;M N&Oacute;I HEO LAI F4 L&Agrave; HIỂU BIẾT V&Agrave; NẮM BẮT ĐƯỢC KỸ THUẬT LAI TẠO.</p><p>TRẠI HEO RỪNG 7 XU&Acirc;N HIỆN C&Oacute; ĐỦ GIỐNG F4 ĐẸP CUNG CẤP CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG - GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute;</p><p>LI&Ecirc;N HỆ VỚI ANH SANG: 0913604099&nbsp;</p>
 

Top