Bán heo rừng giống và heo rừng thịt

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Sang
- Địa chỉ: xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<h1 align="center"><font size="3">TRA&Iuml;I HEO R&Ouml;&Oslash;NG LAI <em>BA&Ucirc;Y XUA&Acirc;N</em><br /></font></h1><h1><em><font size="5"><font face="VNI-Times">Cung ca&aacute;p:</font></font></em><font size="5"><font face="VNI-Times">- HEO R&Ouml;&Oslash;NG GIO&Aacute;NG</font></font></h1><h1><font size="5"><font face="VNI-Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font face="VNI-Times">- TH&Ograve;T HEO R&Ouml;&Oslash;NG</font></font></h1><h1><font face="VNI-Times"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="5">- GA&Oslash; H&rsquo;MO&Acirc;NG GIO&Aacute;NG - TH&Ograve;T</font></font></h1><h1><font face="VNI-Times"><span /></font><em><font size="5"><font face="VNI-Times">Chuye&aring;n giao ky&otilde; thua&auml;t nuo&acirc;i chu &ntilde;a&ugrave;o</font></font></em></h1><h1><font size="5"><font face="VNI-Times"><em>&Ntilde;&ograve;a ch&aelig;: </em>Tho&acirc;n Tra&oslash; L&ouml;&ocirc;ng - My&otilde; Trinh - Phu&oslash; My&otilde; - B&igrave;nh &Ntilde;&ograve;nh<br /><em>&Ntilde;ie&auml;n thoa&iuml;i: </em>056.3776161 &ndash; 056.2219221<br /><em>Email: </em>heorung7xuan@gmail.com<br /><br /></font></font></h1>
 

Top