Bán hoa cúc tết

  • Thread starter thanh nga
  • Ngày gửi
T

thanh nga

Guest
#1
<p><font size="4">Nh&agrave; vườn cần b&aacute;n c&aacute;c loại hoa c&uacute;c tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2012 (c&uacute;c đại đ&oacute;a, c&uacute;c pha l&ecirc;, c&uacute;c vạn thọ ph&aacute;p, c&uacute;c vạn thọ th&aacute;i, c&uacute;c đ&agrave; lạt _7 m&agrave;u, m&agrave;o g&agrave;.Hoa nở đ&uacute;ng tết, m&agrave;u sắc rực rỡ, tuoi l&acirc;u, gi&agrave; tại vườn (rẻ)</font></p><p><font size="3">vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 01265 133 249 gặp Nga hoặc 0122 969 8510 gặp xu&acirc;n</font></p><p><font size="3">Dịa chỉ: Vĩnh cửu Đồng nai </font><br /></p><p><font size="3">nếu cần thiết tới tại vườn xem hoa</font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Nga
- Địa chỉ: Vĩnh Cửu Đồng Nai
- Điện thoại: 01265 133 249 - Fax:
- email: trinhkimanh2010@gmail.com
 

anthai

anthai

Lữ khách
#2
Nhà vườn cần bán các loại hoa cúc tết nguyên đán 2012 (cúc đại đóa, cúc pha lê, cúc vạn thọ pháp, cúc vạn thọ thái, cúc đà lạt _7 màu, mào gà.Hoa nở đúng tết, màu sắc rực rỡ, tuoi lâu, già tại vườn (rẻ)
vui lòng liên hệ: 01265 133 249 gặp Nga hoặc 0122 969 8510 gặp xuân
Dịa chỉ: Vĩnh cửu Đồng nai

nếu cần thiết tới tại vườn xem hoaTHÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Nga
- Địa chỉ: Vĩnh Cửu Đồng Nai
- Điện thoại: 01265 133 249 - Fax:
- email: trinhkimanh2010@gmail.com
Cho em xin bản giá hoa các loại. có thể gửi qua mail em. anhthai.cp@gmail.com
thanks
 

Đối tác


Top