Bán Hoa Li ly (Ly Ly) Tuy-líp dịp tết 2012 giá rẻ chất lượng tốt

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !</span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Vườn hoa Quốc Việt</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;xin gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh tới c&aacute;c bạn b&egrave;, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n khắp mọi miền tổ quốc đ&atilde; tin tưởng trong nhiều năm qua.</span><br /><br /><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Để đ&aacute;p ứng nhu cầu của thị trường hoa dịp tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n 2012, năm nay vườn hoa ch&uacute;ng t&ocirc;i,được sự phối hợp của&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Viện Nghi&ecirc;n Cứu Hoa C&acirc;y Cảnh H&agrave; Nội, C&ocirc;ng Ty Thế Giới N&ocirc;ng Nghiệp</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">, đ&atilde; tiến h&agrave;nh trồng hơn&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><em style="-webkit-box-shadow: none !important">70 ngh&igrave;n c&acirc;y hoa Tuy-l&iacute;p v&agrave; hơn 40 ngh&igrave;n c&acirc;y hoa Lily (ly ly)</em>&nbsp;</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">trong&nbsp;</span><u style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">điều kiện nh&agrave; k&iacute;nh</u><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;với hệ thống tưới ti&ecirc;u chăm s&oacute;c đặc biệt, giống hoa được&nbsp;</span><u style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">nhập khẩu trực tiếp từ H&agrave; Lan</u><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">, đảm bảo hoa nở đ&uacute;ng dịp tết v&agrave; mang lại lợi nhuận lớn nhất cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn b&aacute;n bu&ocirc;n b&aacute;n lẻ hoa Lily (ly ly) v&agrave; Tuy-l&iacute;p trong dịp tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n sắp tới.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Vậy qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nếu c&oacute; nhu cầu bu&ocirc;n b&aacute;n sỉ lẻ c&aacute;c loại hoa tr&ecirc;n trong dịp tết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ giao h&agrave;ng đ&uacute;ng thời hạn v&agrave; đảm bảo chất lượng tốt nhất. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận Ship h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i rất ưu &aacute;i với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng l&acirc;u năm v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng lớn.</strong><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 17px"><strong><br /></strong></span></font><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</strong><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hồ Minh Việt</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Mobile : 0905644949</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Email :&nbsp;</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:hominhviethcc@gmail.com">hominhviethcc@gmail.com</a><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hoặc</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hồ Văn Hiệt</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Moblie : o1237366626</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Email :&nbsp;</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:hietdav@gmail.com">hietdav@gmail.com</a><br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="http://s612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/?action=view&amp;current=tuylp.jpg"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://i612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/tuylp.jpg" /></a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="http://s612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/?action=view&amp;current=Lily.jpg"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://i612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/Lily.jpg" /></a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="http://s612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/?action=view&amp;current=Hoalily.jpg"><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://i612.photobucket.com/albums/tt201/canhbuomcodonbtt/Hoalily.jpg" /></a><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Minh Việt
- Địa chỉ: Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
- Điện thoại: 0905644949 - Fax:
- email: hietdav@gmail.com
 

anthai

Lữ khách
#2
Kính chào quý khách hàng !

Vườn hoa Quốc Việt
xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn bè, quý khách hàng trên khắp mọi miền tổ quốc đã tin tưởng trong nhiều năm qua.


Để đáp ứng nhu cầu của thị trường hoa dịp tết Nguyên Đán 2012, năm nay vườn hoa chúng tôi,được sự phối hợp của
Viện Nghiên Cứu Hoa Cây Cảnh Hà Nội, Công Ty Thế Giới Nông Nghiệp
, đã tiến hành trồng hơn
70 nghìn cây hoa Tuy-líp và hơn 40 nghìn cây hoa Lily (ly ly)
trong
điều kiện nhà kính
với hệ thống tưới tiêu chăm sóc đặc biệt, giống hoa được
nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan
, đảm bảo hoa nở đúng dịp tết và mang lại lợi nhuận lớn nhất cho quý khách hàng muốn bán buôn bán lẻ hoa Lily (ly ly) và Tuy-líp trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới.
Vậy quý khách hàng nếu có nhu cầu buôn bán sỉ lẻ các loại hoa trên trong dịp tết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cam kết sẽ giao hàng đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng tốt nhất. Chúng tôi nhận Ship hàng trên toàn quốc.
Đặc biệt chúng tôi rất ưu ái với các khách hàng lâu năm và khách hàng mua với số lượng lớn.
[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/FONT]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hồ Minh Việt
Mobile : 0905644949
Email :
hominhviethcc@gmail.com
Hoặc
Hồ Văn Hiệt
Moblie : o1237366626
Email :
hietdav@gmail.comTHÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Minh Việt
- Địa chỉ: Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
- Điện thoại: 0905644949 - Fax:
- email: hietdav@gmail.com
Đang quan tâm. cho tôi xin bản giá các loại hoa. Tôi ở tp Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định vậy phí ship như thế nào? có thể gửi qua mail anhthai.cp@gmail.com
thanks