Bán hoa tết Siêu thị chậu cây hoa đẹp ngày tết 2012

  • Thread starter dili_gofri
  • Ngày gửi
D

dili_gofri

Lữ khách
#1
<strong>B&aacute;n hoa tết Si&ecirc;u thị chậu c&acirc;y hoa đẹp ng&agrave;y tết 2012<br /></strong>Ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n mong muốn thăng hoa trong cuộc sống, đ&atilde; đạt rồi lại bằng mọi c&aacute;ch c&oacute; thể l&agrave;m gia tăng hương vị cho cuộc vui th&ecirc;m vui.<br />C&aacute;c cuộc hội ngộ, mỗi sự kiện ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n t&igrave;m đến Hoa, Hoa c&oacute; lẽ l&agrave; niềm kh&aacute;t khao khi&ecirc;m nhường đầy l&yacute; th&uacute;, l&agrave; t&acirc;m điểm gắn kết, chia sẻ t&igrave;nh cảm giữa mọi người&hellip; Hoa <a class="url" rel="nofollow" href="http://www.caycanhthanglong.vn/"><span style="color: blue"><strong>c&acirc;y cảnh</strong></span></a> thường l&agrave; đối tượng đầu ti&ecirc;n khi mọi người nghĩ tới mỗi sự kiện.<br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/DonBeChaucanh/CHAUCAYHOATREOBANCONG12.jpg" /><br /><strong>Chậu th&ocirc;ng minh babylon treo ban c&ocirc;ng nh&agrave; đẹp- Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/DonBeChaucanh/CHAUCAYHOATREOBANCONG10.jpg" /><br /><strong>Chậu trồng c&acirc;y treo ban c&ocirc;ng nh&agrave; đẹp - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/IMG_5881.jpg" /><br /><strong>(Chậu trồng c&acirc;y th&ocirc;ng minh tiết kiệm c&ocirc;ng tưới - Kệ gi&aacute; chậu trồng c&acirc;y mới)</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/SieuThiHoa/Cayhoasendaloc8.jpg" /><br /><strong>Sen đa lộc - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/SieuThiHoa/hoacucsusi1.jpg" /><br /><strong>Hoa tết C&uacute;c Susi - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/hoa_pences02.jpg" /><br /><strong>Hoa tết C&uacute;c l&aacute; nho - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/SieuThiHoa/hongleotamxuanphothong2.jpg" /><br /><strong>Hồng leo tầm xu&acirc;n phớt hồng - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/SieuThiHoa/hongleotamxuan.jpg" /><br /><strong>Hồng leo Tầm xu&acirc;n trắng - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/SieuThiHoa/hongleobonglon2.jpg" /><br /><strong>Hồng leo b&ocirc;ng trắng - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/SieuThiHoa/hoaphongluthao.jpg.jpg" /><br /><strong>Hoa tết Phong lữ thảo - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/Dayenthao_2.jpg" /><br /><strong>D&atilde; Yến Thảo nhiều sắc m&agrave;u - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/SieuThiHoa/hoabongnuoc.jpg" /><br /><strong>C&acirc;y hoa B&oacute;ng nước - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/Kegiachaucay/chautrongcaytmsanvuon5.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/Kegiachaucay/chautrongcaytmsanvuon27.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/Kegiachaucay/chautrongcaytmsanvuon16.jpg" /><br /><strong>(Hoa Mẫu tử - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/Kegiachaucay/chautrongcaytmsanvuon21.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/Kegiachaucay/chautrongcaytmsanvuon14.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/IMG_5894.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội)</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/Kegiachaucay/chautrongcaytmsanvuon26.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội)</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/IMG_5902.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội)</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/IMG_5901.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội)</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/IMG_5898.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội)</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/IMG_5886.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội)</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/IMG_5880.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội)</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/hoaquy_7.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br /><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Sanpham/HoaSuKien/hoadeptuoi33.jpg" /><br /><strong>(C&acirc;y hoa đẹp đ&oacute;n Noel Tết - Xem th&ecirc;m <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A77B7172/cay-hoa-quy-cho-nam-moi.html"><span style="color: blue">Hoa tết</span></a>, Si&ecirc;u thị <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A210/cung-cap-hoa-dip-noel-tet.html"><span style="color: blue">C&acirc;y hoa đẹp</span></a> đ&oacute;n tết c&acirc;y cảnh Thăng Long H&agrave; Nội</strong><br />L&agrave; một đơn vị chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hoạt động trong lĩnh vực Bonsai Hoa c&acirc;y cảnh &ndash; Caycanhthanglong.vn lu&ocirc;n kh&aacute;t khao vươn tới c&aacute;i đẹp với phương ch&acirc;m h&agrave;nh động: &ldquo;Vườn Đ&ocirc;ng Phương &ndash; Nghệ thuật của sự kh&aacute;c biệt&rdquo;. Với ch&uacute;ng t&ocirc;i niềm vui của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; hạnh ph&uacute;c lớn nhất, v&igrave; vậy mỗi sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i thường c&oacute; dấu ấn ri&ecirc;ng cho ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n tự tin về m&igrave;nh.<br />Mỗi dịp lễ hội l&agrave; thời điểm th&ocirc;i th&uacute;c ch&uacute;ng ta l&agrave;m cho ng&ocirc;i nh&agrave; m&igrave;nh th&ecirc;m đẹp hơn v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một trong kh&ocirc;ng nhiều đơn vị tại địa b&agrave;n TP H&agrave; Nội c&oacute; thể trợ gi&uacute;p c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đa dạng sản phẩm:<br />+ <strong>Dịch vụ <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A95B7056/cay-canh-ha-noi.html"><span style="color: blue">c&acirc;y cảnh H&agrave; Nội</span></a>, c&acirc;y văn ph&ograve;ng </strong><br />+ <strong>Chậu hoa, <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A34B7171/hong-leo-hay-mua-tinh-ai.html"><span style="color: blue">hoa hồng leo</span></a> qu&yacute; hiếm, </strong><br />+ <strong><a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A196/ke-gia-chau-cay.html">Kệ gi&aacute; nghệ thuật</a> đặt chậu c&acirc;y</strong><br />+ <strong><a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A53/chau-trong-thong-minh.html"><span style="color: blue">Chậu trồng c&acirc;y</span></a> th&ocirc;ng minh tiết kiệm c&ocirc;ng tưới v&agrave; c&oacute; thể treo tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng nh&agrave; đẹp, <br /></strong>+ <strong>C&acirc;y thủy sinh, <a class="url" rel="nofollow" href="http://caycanhthanglong.vn/A57B2740/dat-trong-bonsai.html"><span style="color: blue">đất trồng c&acirc;y</span></a>,&hellip; </strong><br />Đặc biệt để đ&oacute;n tết cổ truyền của d&acirc;n tộc, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều loại hoa đẹp qu&yacute; v&agrave; c&aacute;c sản phẩm c&acirc;y thủy sinh độc đ&aacute;o, mong c&aacute;c bạn gh&eacute; thăm sưu tầm.<br />Với cả niềm mong muốn ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&uacute;c mọi người niềm vui, hạnh ph&uacute;c của một m&ugrave;a Noel, đ&oacute;n mừng năm mới vẹn to&agrave;n sự thay đổi v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng với c&aacute;c bạn.<br /><br />C&Ocirc;NG TY CP VƯỜN Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG <br />ĐT: (04)632.87.450 - (04)632.87463 <strong><br />Địa chỉ: Khu thể thao Bộ C&ocirc;ng an - Gần cầu Dậu - Nguyễn xiển - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội (Ch&acirc;n cầu vượt Linh Đ&agrave;m, xem bản đồ cụ thể <a class="url" rel="nofollow" href="http://maps.google.com/maps/place?q=c%C3%A2y+c%E1%BA%A3nh+h%C3%A0+n%E1%BB%99i&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;cid=7821954211712749424"><span style="color: blue">tại đ&acirc;y</span></a>) </strong><br />Email: Vuontrenmai@gmail.com, Dongphuong@caycanhthanglong.vn <br />Tổng đ&agrave;i tư vấn sinh vật cảnh: 1900.58.88.03 <br />Website: http://caycanhthanglong.vn/ , http://vuontrenmai.vn/ <br />Forum: http://bonsaiforum.vn/

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dili
- Địa chỉ: Vườn cảnh: Liên hợp thể thao Bộ Công an - Khuất Duy Tiến Văn phòng: Huỳnh Cung - Tam Hiệp - Thanh Trì - HN
- Điện thoại: 0463287463 - Fax:
- email: vuontrenmai@gmail.com
 

Đối tácTop