Bán hoa Thủy Tiên chào đón Tết Nguyên Đán 2012

#1
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&aacute;n hoa Thủy Ti&ecirc;n ch&agrave;o đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Nh&acirc;m Th&igrave;n 2012</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cứ mỗi độ xu&acirc;n về, c&ugrave;ng với&nbsp;sắc đ&agrave;o rực hồng ấm &aacute;p, vẻ thanh tao rực rỡ của mai v&agrave;ng, vẻ đẹp vương giả của c&aacute;c lo&agrave;i hoa lan, bạn c&oacute; thể l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; m&ugrave;a xu&acirc;n th&ecirc;m phần rộn r&atilde; khi trang tr&iacute; ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh bằng những nh&agrave;nh Thủy Ti&ecirc;n nhị e ấp, đậm hương thơm v&agrave; cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần rực rỡ để đ&oacute;n Tết về nh&agrave; .<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quả thật, Thủy Ti&ecirc;n l&agrave; lo&agrave;i hoa được ưu &aacute;i v&iacute; như &ldquo;n&agrave;ng ti&ecirc;n nước&rdquo; bởi vẻ đẹp mềm mại, nữ t&iacute;nh ,h&agrave;i h&ograve;a v&agrave; to&agrave;n diện, bởi v&igrave; khi chơi, người chơi sẽ kh&ocirc;ng chỉ chơi hoa m&agrave; ta c&ograve;n cảm nhận thấy n&eacute;t đẹp đ&oacute; đến từ bộ rễ đều, d&agrave;i v&agrave; trắng như r&acirc;u, t&oacute;c &ocirc;ng&nbsp;l&atilde;o đại thọ, vẻ đẹp đ&oacute; sẽ c&agrave;ng được nh&acirc;n l&ecirc;n nếu ta để&nbsp;hoa trong b&igrave;nh thủy tinh trong suốt c&oacute; thể nh&igrave;n thấy hết được rễ, thứ đến l&agrave; d&aacute;ng c&acirc;y phải thanh tho&aacute;t vươn đều ra c&aacute;c ph&iacute;a v&agrave; l&aacute; của hoa Thủy Ti&ecirc;n cũng l&agrave; n&eacute;t đẹp rất được ch&uacute; &yacute;, người tạo ra b&igrave;nh hoa Thủy Ti&ecirc;n đẹp l&agrave; phải l&agrave;m sao cắt tỉa&nbsp;cho l&aacute; c&oacute; độ cao vừa&nbsp; phải, mập l&aacute;, xanh mướt, c&oacute; l&aacute; v&uacute;t l&ecirc;n cao nhưng lại c&oacute; l&aacute; cong xuống đong đối nhau h&agrave;i h&ograve;a mang t&iacute;nh thẩm mỹ cao.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoa Thủy Ti&ecirc;n mang vẻ đẹp cao sang, qu&yacute; gi&aacute;&nbsp;khiến người chơi c&aacute;ch điệu h&oacute;a l&ecirc;n h&igrave;nh tượng hoa nở ra m&agrave; như l&agrave; m&acirc;m bạc,&nbsp;ch&eacute;n v&agrave;ng của vua ch&uacute;a xưa. C&ograve;n&nbsp; th&acirc;n củ hoa phải tr&ograve;n đầy, c&oacute; một củ lớn ở giữa v&agrave; xung quanh người chơi hoa xưa thường chơi theo số lẻ l&agrave; ba, năm, bảy hay ch&iacute;n&nbsp;nh&aacute;nh nhỏ&nbsp;tượng trưng cho: Tam đa, ngũ ph&uacute;c, thất hiền v&agrave; cửu long theo quan niệm người Việt chơi hoa Thủy Ti&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; tượng trưng cho sự sum vầy, đo&agrave;n tụ của con ch&aacute;u v&agrave; người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh v&agrave;o mỗi dịp tết đến xu&acirc;n về qu&acirc;y quần b&ecirc;n tổ ti&ecirc;n, &ocirc;ng b&agrave; v&agrave; cha mẹ .V&agrave; n&eacute;t đẹp qu&yacute; nhất của hoa Thủy Ti&ecirc;n c&oacute; lẽ l&agrave; hương thơm dịu nhẹ, ngan ng&aacute;t m&agrave;&nbsp;thanh khiết, s&acirc;u lắng lan tỏa xa gần v&agrave;o kh&ocirc;ng gian m&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quyến rũ l&agrave;m say đắm bao thế hệ người chơi hoa .<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong những ng&agrave;y xu&acirc;n mới đang về tr&ecirc;n khắp nẻo đường, m&ugrave;a xu&acirc;n đang về trong mỗi nh&agrave; v&agrave; mỗi gia đ&igrave;nh .Nhớ lại thời &ocirc;ng cha ta ng&agrave;y xưa, v&agrave;o dịp Tết đối với mỗi gia đ&igrave;nh người Việt&nbsp;thật thi&ecirc;ng li&ecirc;ng. V&igrave; vậy v&agrave;o chiều 30 Tết, khi b&agrave;n thờ gia ti&ecirc;n đ&atilde; được trang ho&agrave;ng, b&agrave;y biện thật đẹp v&agrave; trang trang trọng, l&uacute;c đ&oacute; ta đặt b&igrave;nh hoa Thủy Ti&ecirc;n l&ecirc;n b&agrave;n thờ thắp hương c&uacute;ng tổ ti&ecirc;n trong ng&agrave;y tất ni&ecirc;n cuối năm. Rồi sau đ&oacute;, đến ng&agrave;y mồng một Tết - thời khắc đầu ti&ecirc;n của năm mới, b&igrave;nh Thủy Ti&ecirc;n ở b&agrave;n thờ được hạ xuống đặt ở vị tr&iacute; ph&ograve;ng kh&aacute;ch để gia chủ cũng như kh&aacute;ch đến ch&uacute;c Tết thưởng ngoạn vẻ đẹp thanh tao của lo&agrave;i hoa được mệnh danh l&agrave; &quot;n&agrave;ng ti&ecirc;n nước &quot;n&agrave;y. V&agrave; trong kh&ocirc;ng kh&iacute; xum họp gia đ&igrave;nh những ng&agrave;y đầu xu&acirc;n, hương Thủy Ti&ecirc;n lẫn trong l&agrave;n kh&oacute;i hương trầm ấm &aacute;p, nồng đượm, h&ograve;a trong hương Cam Canh, bưởi Diễn thơm ngọt. Tất thảy, tạo n&ecirc;n một hương vị Tết cổ truyền đặc biệt ở H&agrave; Nội, cho người xa qu&ecirc; kh&oacute; cầm l&ograve;ng khi nhớ đến.<strong><br /><br /></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bạn lưu &yacute; một ch&uacute;t l&agrave; : Chỉ c&oacute; hoa Thuỷ Ti&ecirc;n được gọt tỉa cầu kỳ cho nảy mầm hoa v&agrave; l&aacute; l&ecirc;n&nbsp;th&igrave; hoa, l&aacute;&nbsp; v&agrave; d&aacute;ng c&acirc;y&nbsp;mới đẹp, bền v&agrave; đậm hương thơm c&ograve;n Thủy Ti&ecirc;n r&acirc;m c&aacute;t th&igrave; kh&ocirc;ng được như vậy. Chơi hoa Thủy Ti&ecirc;n ng&agrave;y xu&acirc;n cũng l&agrave; c&aacute;ch để ch&uacute;ng ta trở về với qu&aacute; khứ, trở về với n&eacute;t đẹp thanh tao của cha&nbsp;&ocirc;ng ta ng&agrave;y xưa m&agrave; thế hệ sau cần&nbsp;g&igrave;n giữ&nbsp; !&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; V&igrave; vậy, vẫn theo th&ocirc;ng lệ h&agrave;ng năm, Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Nh&acirc;m Th&igrave;n 2012 năm nay, nh&agrave; vườn Tr&agrave; Lan Vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; bắt đầu cung cấp hoa Thủy Ti&ecirc;n được gọt tỉa cầu kỳ, tạo d&aacute;ng đẹp để g&oacute;p phần mang đến m&ugrave;a xu&acirc;n về với mọi nh&agrave; .<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Để mua hoa Thủy Ti&ecirc;n, xin li&ecirc;n hệ</em></strong> : <strong>Anh Vũ</strong>, số điện thoại : <strong>0904380420</strong> hoặc <strong>chị Hương</strong>, ĐT : <strong>0915009622.</strong> Địa chỉ : Số nh&agrave; <strong>9 </strong>ng&aacute;ch <strong>32</strong> ng&otilde; <strong>236 </strong>đường Khương Đ&igrave;nh, quận Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội !<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br /><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hồng Vũ
- Địa chỉ: số nhà 9 ngách 32 ngõ 236 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân ,Hà Nội.
- Điện thoại: 0904380420 - Fax:
- email: vunguyenhong68@yahoo.com.vn