Bán hoa và củ hoa Thủy Tiên chào đón Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013

#1
<strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; B&aacute;n hoa v&agrave; củ hoa Thủy Ti&ecirc;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Qu&yacute; Tỵ 2013 <br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cứ mỗi năm lại một m&ugrave;a xu&acirc;n về th&igrave; ngo&agrave;i sắc đ&agrave;o rực hồng ấm &aacute;p , vẻ thanh tao rực rỡ của mai v&agrave;ng, vẻ đẹp vương giả của c&aacute;c lo&agrave;i hoa lan, bạn c&oacute; thể l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; m&ugrave;a xu&acirc;n th&ecirc;m phần rộn r&atilde; khi trang tr&iacute; ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh bằng những nh&agrave;nh Thủy Ti&ecirc;n e ấp, đậm hương thơm v&agrave; cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần rực rỡ để đ&oacute;n Tết về nh&agrave; .<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Qủa thật, Thủy Ti&ecirc;n l&agrave; l&ograve;ai hoa mang vẻ đẹp h&agrave;i h&ograve;a v&agrave; t&ograve;an diện, bởi v&igrave; khi chơi, người chơi sẽ kh&ocirc;ng chỉ chơi hoa m&agrave; ta c&ograve;n cảm nhận thấy n&eacute;t đẹp đ&oacute; đến từ bộ rễ đều, d&agrave;i v&agrave; trắng như r&acirc;u, t&oacute;c &ocirc;ng&nbsp;l&atilde;o đại thọ, vẻ đẹp đ&oacute; sẽ c&agrave;ng đuợc nh&acirc;n l&ecirc;n nếu ta để&nbsp; hoa trong b&igrave;nh thủy tinh &nbsp;c&oacute; thể nh&igrave;n thấy rễ được , thứ đến l&agrave; d&aacute;ng c&acirc;y phải thanh th&oacute;at vươn đều ra c&aacute;c ph&iacute;a, v&agrave; l&aacute; của hoa Thủy Ti&ecirc;n cũng l&agrave; n&eacute;t đẹp rất được ch&uacute; &yacute;, người tạo ra b&igrave;nh hoa Thủy Ti&ecirc;n đẹp l&agrave; phải l&agrave;m sao cắt tỉa sao cho l&aacute; c&oacute; độ cao vừa&nbsp; phải, mập l&aacute;, xanh mướt, c&oacute; l&aacute; v&uacute;t l&ecirc;n cao nhưng lại c&oacute; l&aacute; cong xuống đong đối nhau h&agrave;i h&ograve;a. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ograve;n&nbsp; th&acirc;n củ hoa phải tr&ograve;n trịa, c&oacute; một củ lớn ở giữa v&agrave; xung quanh l&agrave; ba, năm, hay bảy nh&aacute;nh nhỏ theo quan niệm người Việt chơi hoa Thủy Ti&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; tượng trưng cho sự sum vầy, đ&ograve;an tụ của những người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh, d&ugrave; c&oacute; đi xa nơi đ&acirc;u nhưng v&agrave;o mỗi dịp tết đến xu&acirc;n về bất cứ ai cũng c&oacute; ước mong lớn nhất được trở về qu&ecirc; hương đ&oacute;n xu&acirc;n mới c&ugrave;ng với gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh .V&agrave; n&eacute;t đẹp qu&yacute; nhất của hoa Thủy Ti&ecirc;n c&oacute; lẽ l&agrave; hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết lan tỏa xa gần m&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quyến rũ l&agrave;m say đắm bao thế hệ người chơi hoa . <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi xưa, thời cha &ocirc;ng ta chơi hoa Thủy Ti&ecirc;n th&igrave; sự cầu kỳ trong việc chọn củ hoa, gọt tỉa v&agrave; chơi hoa Thủy Ti&ecirc;n th&igrave; đ&atilde; đạt đến nghệ thuật, người xưa thường cho rằng kh&ocirc;ng g&igrave; th&iacute;ch th&uacute; hơn khi tự tay m&igrave;nh t&igrave;m kiếm, mua cho được những củ Thủy Ti&ecirc;n thật ưng &yacute; , sau đ&oacute; d&agrave;nh một thời gian nhất định để gọt tỉa cho nảy chồi l&aacute;, chồi hoa, bộ rễ v&agrave; tạo những d&aacute;ng h&igrave;nh đẹp theo &yacute; m&igrave;nh , chăm s&oacute;c v&agrave; canh cho hoa nở đ&uacute;ng v&agrave;o những ng&agrave;y Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n của d&acirc;n tộc th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; niềm vui n&agrave;o bằng <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&igrave; vậy để chuẩn bị ch&agrave;o đ&oacute;n &nbsp;<strong>Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Qu&yacute; Tỵ</strong>, cũng như mọi năm, năm nay nh&agrave; vườn Tr&agrave; Hoa Vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; bắt đầu cung cấp b&igrave;nh hoa Thủy Ti&ecirc;n đ&atilde; được gọt tỉa th&agrave;nh phẩm chuẩn bị ra hoa ch&agrave;o đ&oacute;n Tết v&agrave; củ hoa Thủy Ti&ecirc;n để những người y&ecirc;u hoa v&agrave; chơi hoa Thủy Ti&ecirc;n c&oacute; thể chọn lựa mua về tự tay gọt tỉa để c&oacute; được những b&igrave;nh Thủy Ti&ecirc;n &nbsp;thật đẹp cho ng&agrave;y Tết về với mọi nh&agrave; th&ecirc;m đẹp v&agrave; nhiều &yacute; nghĩa . <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Để mua hoa Thủy Ti&ecirc;n đ&atilde; th&agrave;nh phẩm v&agrave; củ hoa Thủy Ti&ecirc;n </strong>: Xin li&ecirc;n hệ : <strong>Nghệ nh&acirc;n Huy Vũ, số địện thoại : 0904380420 hoặc 0915009622 </strong>&nbsp;<strong>vườn Tr&agrave; Hoa Vi&ecirc;n</strong>, số nh&agrave; 9 ng&aacute;ch 32 ng&otilde; 236 đường Khương Đ&igrave;nh (<em><strong>Chỉ c&aacute;ch cầu Vượt Ng&atilde; Tư Sở 700 m&eacute;t</strong></em>), quận Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội . <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Huy
- Địa chỉ: Số 9 ngách 32 ngõ 236 đường Khương Đình, Thanh Xuân, hà Nội
- Điện thoại: 0904380420 - Fax:
- email: vunguyenhong68@yahoo.com.vn