BÁN KHAY TRỨNG DẾ 250K-6000 TRỨNG

  • Thread starter kaka89nd
  • Ngày gửi
K

kaka89nd

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THỊ THANH
- Địa chỉ: số nhà 23 ngõ 208 tam trinh hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0987413596
- email: trangtraithanhtuan@gmail.com
================================

<br /> <font size="5"> <font color="#ff0000">Trang trại</font><font color="#ff0000"> Thanh Tuấn</font></font> <div align="left"><font size="5"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/08/04/201008012005_1.jpg" /></font></div><font color="#0000ff"><font color="#0000ff"><font color="#00ffff"><font color="#00ffff"><font color="#3366ff"><font size="3">Cơ sở 1: Số 23 ng&otilde; 208 Tam Trinh- Y&ecirc;n Sở- Ho&agrave;ng Mai- H&agrave; Nội.</font></font></font></font></font></font><font color="#0000ff"><font size="5"><font color="#3366ff">LH: Mr T</font><font color="#3366ff">uấn </font><font color="#3366ff"><font color="#3366ff">ĐT: 04 62905283</font><font color="#3366ff">- 0987413596</font></font></font><font color="#3366ff"><div align="left"><font color="#3366ff"><font size="3">Cơ sở 2: Th&ocirc;n H&oacute;p- X.Mỹ Ph&uacute;c- H.Mỹ Lộc- Nam Định.</font></font><br /> <font color="#3366ff"><font size="3">LH: B&aacute;c Mạc ĐT: 0350 3818159</font></font><br /> <font size="3">Nu&ocirc;i Dế rất dễ d&agrave;ng mang lại hiệu quả kinh tế cao,kh&ocirc;ng tốn nhiều thời gian chăm s&oacute;c,kh&ocirc;ng tốn diện t&iacute;ch ,kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i</font><font size="3"> trường,vốn đầu tư &iacute;t,dễ thu hồi vốn,kể cả n</font><font size="3">hững hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu đ&ocirc; thị vẫn c&oacute; thể nu&ocirc;i được.<br /> Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch ở Ch&acirc;u &Acirc;u,Ch&acirc;u &Aacute;, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế,thịt dế gi&agrave;u đạm,canxi,vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n c&agrave;ng nhiều kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i dế m&egrave;n c&ograve;n l&agrave;m thuốc chữa bệnh,Dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u protit,&iacute;t chất b&eacute;o,gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u,thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu,chứng sỏi thận...<br /> Do nhu cầu thị trường đang tăng cao,số lượng dế thịt do c&aacute;c trang trại nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ </font><font size="3">Trang trại Dế Thanh Tuấn </font><font face="arial"><font size="3">đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp dế m&egrave;n giống v&agrave; dế thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.<br /> Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin hướng dẫn kỹ thuật v&agrave; một số kinh nghiệm nu&ocirc;i của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tới c&aacute;c bạn:<br /> <br /> </font><strong><font size="3"><u>KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N</u> <font color="#ff0000"><em>(C&Aacute;CH NU&Ocirc;I TH&Ocirc;NG THƯỜNG)</em></font><br /> <br /> </font></strong><font size="3"><em><u>1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</u></em><br /> <br /> - Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br /> <br /> Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.<br /> <br /> - Dế đực bụng nhỏ hơn.<br /> <br /> Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.<br /> <br /> - Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.<br /> <br /> Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.<br /> <br /> - Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.<br /> <br /> Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.<br /> <br /> <em><u>2. V&ograve;ng sinh trưởng</u></em><br /> <br /> - Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.<br /> <br /> - Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y. <br /> <br /> - Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.<br /> <br /> <em><u>3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</u></em><br /> <br /> - Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.<br /> <br /> Nu&ocirc;i trong chậu nhựa: chậu cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh 40 - 50cm, nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&igrave; gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, rất tiện &iacute;ch n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.<br /> <br /> Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa: d&ugrave;ng loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t, n&ecirc;n mua loại c&oacute; nắp đậy sau đ&oacute; chọc thủng lỗ nhỏ bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo độ tho&aacute;ng.<br /> <br /> Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; sếp c&aacute;c hộp đ&egrave; n&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.<br /> <br /> Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng xốp, th&ugrave;ng b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng: tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y dế sẽ b&ograve; được ra ngo&agrave;i, cắn thủng trốn tho&aacute;t dễ g&acirc;y mất m&aacute;t.<br /> <br /> Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c để nu&ocirc;i dế như th&ugrave;ng t&ocirc;n, th&ugrave;ng gỗ, chum, lu, vại.<br /> <br /> - C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế m&egrave;n sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lấn lột x&aacute;c dế rất m&egrave;m v&agrave; thường bị đồng loại cắn, ăn v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế như vậy sẽ tr&aacute;nh được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng hoặc giấy b&aacute;o được vo lại rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế, dưới đ&aacute;y chậu nu&ocirc;i được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để dế m&egrave;n gậm nhấm.<br /> <br /> - Khay đựng thức ăn: bạn c&oacute; thể tận d&ugrave;ng nắp nhựa c&oacute; sẵn, vỏ hộp sữa chua, c&aacute;c đĩa chấm thức ăn c&oacute; đường k&iacute;nh từ 4 - 5cm, c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm, hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự đổ bằng xi măng.<br /> <br /> - Khay đựng nước uống: tương tự như khay đựng thức ăn. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; d&ugrave; l&agrave;m khay đựng thức ăn hay nước uống đều phải l&agrave;m nh&aacute;m cả hai mặt để dế m&egrave;n c&oacute; thể leo tr&egrave;o ăn uống dễ d&agrave;ng.<br /> <br /> - Đất cho dế đẻ: t&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất c&aacute;t, hoặc c&oacute; thể trộn theo tỷ lệ 2 đất, 1 c&aacute;t giữ ẩm cho dế đẻ.<br /> <br /> <em><u>4. Thức ăn cho dế</u></em><br /> <br /> - C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.<br /> <br /> - Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ xung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.<br /> <br /> - Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.<br /> <br /> <em><u>5. C&aacute;ch chọn dế giống</u></em><br /> <br /> - Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.<br /> <br /> - Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.<br /> <br /> - T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chậu c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo. <br /> <br /> <em><u>6. C&aacute;ch cho dế đẻ</u></em><br /> <br /> - Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.<br /> <br /> - Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c.<br /> <br /> - Những ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.<br /> <br /> - Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.<br /> <br /> <em><u>7. C&aacute;ch ấp trứng</u></em><br /> <br /> - Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.<br /> <br /> - Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.<br /> <br /> - Sau 9 - 12 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chậu nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 4 - 5 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.<br /> <br /> - T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chậu nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.<br /> <br /> <em><u>8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</u></em><br /> <br /> - Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.<br /> <br /> - C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 c&aacute;i dế bắc nồi cơm v&agrave;o chậu nu&ocirc;i cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn.<br /> <br /> - Để v&agrave;o chậu dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).<br /> <br /> - Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.<br /> <br /> <em><u>9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</u></em><br /> <br /> - L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m dế cho dế m&egrave;n đậu.<br /> <br /> - Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chậu nu&ocirc;i kh&aacute;c, chậu nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.<br /> <br /> - C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.<br /> <br /> - Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.<br /> <br /> - Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chậu nu&ocirc;i một lần.<br /> <br /> <em><u>10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế</u></em><br /> <br /> - L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất lượng nhất.<br /> <br /> - Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.<br /> <br /> - Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ lạnh ti&ecirc;u thụ dần.<br /> <br /> - Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.</font></font></div><br /> <font size="3"><font size="3"><div align="left"><font color="#3333ff"><strong><strong><em><strong><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>Hiện tại <strong>TRANG TRẠI</strong> của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; </strong></font><font color="#99cc00"><strong>PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I MỚI </strong></font><font color="#ff0000"><strong>cực kỳ hiệu quả: giảm bớt đầu tư dụng cụ nu&ocirc;i (v&iacute; dụ: Từ</strong></font><font color="#ff0000"><strong><font color="#99cc00"><strong><strong>4 triệu</strong> </strong></font></strong></font><font color="#ff0000"><strong>đồng giảm xuống c&ograve;n </strong></font><font color="#99cc00"><strong><strong>2 trăm</strong> </strong></font></font></strong><font color="#ff0000"><strong><strong><font size="3">ngh&igrave;n đồng),giảm bớt c&ocirc;ng chăm s&oacute;c,m&agrave; nu&ocirc;i đươc số lượng dế lớn, dế kh&ocirc;ng ăn thịt lẫn nhau.C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i dế xin mời qua trực tiếp ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn tận t&igrave;nh,chu đ&aacute;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp t&agrave;i liệu hướng dẫn v&agrave; tư vấn trực tiếp qua điện thoại đến khi c&aacute;c bạn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /> </font></strong></strong></font></em></strong></strong></font><br /> <font color="#99cc00"><strong><em><u><font size="3">Gi&aacute; b&aacute;n:</font></u></em></strong></font><br /> <font color="#000000"><strong><font size="3">Dế giống:2.000đ/1con bố mẹ. </font></strong></font><br /> <font color="#000000"><font size="3"><strong>Trứng dế:250.000đ/1khay(khoảng 6000 trứng).</strong> </font></font></div><font size="3"><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong>Hiện đ&atilde; c&oacute;:</strong> <font size="3"><strong><font color="#ff0000">Dế Trắng</font></strong> <strong>giống.</strong></font></font></font> <font color="#ff0000"><font color="#ff0000"><font color="#000000"><font color="#99cc00"><strong><u><em>Đặc biệt:</em></u> </strong></font></font></font><font color="#ff0000"><font size="5">Trang trại Thanh Tuấn</font></font><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font size="3">chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại:</font></strong> <font color="#99cc00"><strong><font size="3">D</font></strong></font></font><strong><font color="#000000"><font color="#99cc00"><font size="3">ế sữa, Dế trắng, Dế trứng,Dế lột,Bọ Cạp</font></font> <font size="3">số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n bia...</font></font></strong></font><font size="3"><font color="#000000"> <strong>xin li&ecirc;n hệ: </strong></font></font></font></font><font color="#ff0000"><br /> <font size="5"><font color="#3366ff">Mr T</font><font color="#3366ff">uấn </font></font><font color="#3366ff"><font size="5"><font color="#3366ff">ĐT: 04 62905283</font><font color="#3366ff">- 0987413596</font></font><font color="#00ffff"><font color="#3366ff"><font size="3">Số 23 ng&otilde; 208 Tam Trinh-y&ecirc;n sở-Ho&agrave;ng Mai-H&agrave; Nội</font></font></font><br /> <br /> <br /> </font></font></font></font></font></font>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx