Bán khô đậu phông, bán khô lạc, mua khô lạc, mua khô đậu phộng, bán khô đậu tương, mua khô đậu tương

  • Thread starter Duy Hoa Co., Ltd
  • Ngày gửi
D

Duy Hoa Co., Ltd

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Duy Hoa Co., Ltd
- Địa chỉ: Vinh Phuc
- Tel, Fax:
- email: cuong.duyhoacoltd@gmail.com
================================

<p>Mua kho dau phong, ban kho dau phong, mua kho lac, ban kho lac, ban kho dau tuong, mua kho dau tuong.</p><p>K&iacute;nh gửi c&aacute;c qu&yacute; doanh nghiệp, trước đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n kh&ocirc; lạc, kh&ocirc; đậu phộng cho 1 c&ocirc;ng ty trong TPHCM t&ecirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Sonny do một người c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Sơn hay c&ograve;n gọi l&agrave; Simon Nguyễn, SDT: 0979724972.</p><p>T&ecirc;n n&agrave;y b&igrave;nh thường đăng l&ecirc;n rất nhiều mạng v&agrave; mua b&aacute;n đủ loại nguy&ecirc;n liệu sx thức ăn chăn nu&ocirc;i như kh&ocirc; đậu phộng, kh&ocirc; đậu tương, b&aacute;n bột l&ocirc;ng vũ, mua bột l&ocirc;ng vũ, ...</p><p>Sau 1 thời gian mua b&aacute;n, hắn ta sẽ kh&ocirc;ng trả nợ như cam kết v&agrave; b&ugrave;ng nợ. Sau một thời gian t&igrave;m hiểu ch&uacute;ng t&ocirc;i khẳng định hắn ta l&agrave; một t&ecirc;n lừa đảo.</p><p>Vậy t&ocirc;i đăng tin n&agrave;y mong qu&yacute; doanh nghiệp n&agrave;o đ&atilde; từng bị hắn lừa đảo th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i để đưa hắn ta ra &aacute;nh s&aacute;ng ph&aacute;p luật, cho hắn v&agrave;o t&ugrave; để nền NN Việt Nam ch&uacute;ng ta trong sạch kh&ocirc;ng c&ograve;n những kẻ cặn b&atilde; đ&oacute; nữa. H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ email <a href="mailto:cuong.duyhoacoltd@gmail.com">cuong.duyhoacoltd@gmail.com</a> để lấy đầy đủ th&ocirc;ng tin chứng cứ v&agrave; đưa hắn ra ph&aacute;p lu&acirc;t.</p><p>V&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp đang muốn l&agrave;m ăn với hắn th&igrave; h&atilde;y cẩn thận, t&ocirc;t nhất l&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m ăn với n&oacute; nữa nếu kh&ocirc;ng muốn mất h&agrave;ng tỷ bạc.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!</p>
 


Cần Mua Đậu Phộng

Cần mua số lượng lớn đậu phộng rang
1. Đậu phộng vỏ đỏ, đóng gói trong túi 25kg.
2. Đậu phộng rang và đậu phộng muối trong đóng gói trong túi 20g, 40g, 50g.
3. Đậu phộng rang và đậu phộng muối đóng gói trong lon 125g, 150g.
Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi giá trên mặt hàng này. Liên hệ
http://www.vigogo.com/vn/Buying-leads/SR100000000000000497/dau-phong-rang.html
 
Mua Bột đậu phộng

Bột đậu phộng

Chúng tôi muốn nhập bột đậu phộng từ Papua mỗi tháng

Nếu bạn có thể cung cấp vui lòng liê hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào

Thanks.
http://www.vigogo.com/vn/Buying-leads/SR100000000000000626/bot-dau-phong.html

Bột đậu phộng

Chúng tôi muốn nhập bột đậu phộng từ Papua mỗi tháng

Nếu bạn có thể cung cấp vui lòng liê hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào

Thanks.
http://www.vigogo.com/vn/Buying-leads/SR100000000000000626/bot-dau-phong.htm
l 
Last edited:


Back
Top