BÁN KỲ ĐÀ - DÚI - NHÍM - TÊ TÊ - CÁ SẤU

  • Thread starter ĐỖ QUANG MINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỖ QUANG MINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ QUANG MINH
- Địa chỉ: thôn miếu gỗ - xã ngọc thanh - thị xã phúc yên - tỉnh vĩnh phúc
- Tel, Fax: 02116516368 - 0974004686 - 0912746619 ::: FaX
- email:
================================

<p><strong><font size="3">cơ sở&nbsp;chăn nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde; : CẨM MINH</font></strong></p><p><strong><font size="3">B&Aacute;N GIỐNG V&Agrave; H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM</font></strong></p><p><strong><font size="3">KỲ Đ&Agrave; - T&Ecirc; T&Ecirc; - D&Uacute;I - NH&Iacute;M -C&Aacute; SẤU</font></strong></p><p><strong><font size="3">li&ecirc;n hệ :ĐỖ QUANG MINH </font></strong></p><p><strong><font size="3">Th&ocirc;n miếu gỗ - x&atilde; ngọc thanh -thị x&atilde; ph&uacute;c y&ecirc;n -tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="3">dt :02116516368 - 0974004686 - 0912746619</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top