Bán lợn mán - lợn cắp nách chất lượng cao tại Hà Nội liên hệ: 0972135261

  • Thread starter nguyen anh hai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen anh hai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen anh hai
- Địa chỉ: hà nội
- Tel, Fax: 0972135261
- email:
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; color: #3b454f; font-family: Arial, sans-serif"><h1 style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 41px"><span style="line-height: 76px; font-size: 36pt; font-family: Verdana; color: red">Cung cấp Lợn M&aacute;n, lợn Cắp N&aacute;ch, chế biến ,Đang khuyến mại</span></span><span style="line-height: 64px; font-size: 30pt; font-family: Verdana; color: black"></span></h1><p style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: #3b454f">Chuy&ecirc;n cung cấp lợn m&aacute;n cho :<strong><span style="line-height: 51px; font-family: Verdana">&nbsp;Đại l&yacute; , nh&agrave; h&agrave;ng ,gia đ&igrave;nh ,cơ quan .</span></strong>...</span></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #3b454f"></span></strong></p><p style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: red">Xuất sứ</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: blue">:</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: #663333">Lợn M&aacute;n hay lợn cắp n&aacute;ch chất lượng được bắt trực tiếp từ đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc v&ugrave;ng H&agrave; Giang,L&agrave;o Cai,Y&ecirc;n B&aacute;i,nơi c&oacute; kh&iacute; hậu lạnh,lợn nu&ocirc;i thả r&ocirc;ng,thức ăn tự nhi&ecirc;n l&agrave; chủ yếu... n&ecirc;n thịt rắn chắc thơm, b&igrave; r&ograve;n</span></strong></span><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 38px; font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black">Lợn được thả r&ocirc;ng tr&ecirc;n đồi đảm bảo thịt ngon thơm v&agrave; chất lượng, phục vụ cho c&aacute;c tiệc li&ecirc;n hoan hay những bữa nhậu gặp gỡ bạn b&egrave;, vận chuyển tận nơi.Nếu nh&agrave; h&agrave;ng, tập thể, gia đ&igrave;nh hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu thưởng thức loại đặc sản n&agrave;y th&igrave; li&ecirc;n hệ cho t&ocirc;i.</span></strong></span><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 9px; font-size: 4.5pt; font-family: Verdana; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: red">Đặc điểm</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: #333333">:</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: #663300">Lợn nh&igrave;n m&igrave;nh chắc,m&otilde;m nhọn,tai b&eacute;,m&igrave;nh d&agrave;i,ch&acirc;n b&eacute;,m&ocirc;ng tr&ograve;n đặc biệt l&agrave; l&ocirc;ng d&agrave;i</span></strong></span><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: red">Gi&aacute; B&aacute;n&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: #3b454f">:</span></strong><strong><span style="line-height: 28px; font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: #3b454f">90000/ kg ( lợn hơi)&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #3b454f">Dịch vụ :</span></strong></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Arial; color: blue">Nhận mổ v&agrave; chế biến tại nh&agrave; ,nhận đặt theo m&acirc;m ,mổ sơ chế ,tẩm ướp sẵn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></strong></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Arial; color: blue">&nbsp;</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #3b454f">....... đầy đủ c&aacute;c dịch vụ</span></strong></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 51px; font-size: 24pt; font-family: Arial; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: #3b454f">C&aacute;c đại l&yacute; ,nh&agrave; h&agrave;ng b&aacute;n theo gi&aacute; thương lượng</span></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 76px; font-size: 36pt; font-family: Verdana; color: red">v&agrave; hơn nữa Qu&yacute; kh&aacute;ch kh&ocirc;ng cần đặt tiền trước</span></strong></span><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 59px; font-size: 28pt; font-family: Arial; color: red">Qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trước 1 ng&agrave;y</span></strong></span><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p style="margin-top: 0.2in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.2in; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 59px; font-size: 28pt; font-family: Arial; color: #3b454f">(để ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn con ngon nhất)</span></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #3b454f"></span></strong></p><p style="margin-top: 0.2in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.2in; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 59px; font-size: 28pt; font-family: Arial; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #3b454f"></span></strong></p><p style="margin-top: 0.2in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.2in; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 59px; font-size: 28pt; font-family: Arial; color: #3b454f">Ch&uacute; &yacute; :</span></strong></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Arial; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Arial; color: #3b454f">Kh&aacute;c h&agrave;ng n&ecirc;n xem kỹ h&agrave;ng trước khi nhận ,Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận h&agrave;ng</span></strong></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Arial; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Arial; color: red">trước 1 ng&agrave;y</span></strong></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Arial; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Arial; color: #3b454f">,c&aacute;c bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ ,ch&uacute;ng t&ocirc;i mang h&agrave;ng tận nơi ,kh&ocirc;ng cần đặt tiền trước ,nếu</span></strong></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Arial; color: #3b454f">&nbsp;</span></strong></span><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px"><strong><span style="line-height: 43px; font-size: 20pt; font-family: Arial; color: red">kh&ocirc;ng lấy c&oacute; thể trả lại h&agrave;ng</span></strong></span><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 9px; font-size: 4.5pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;</span></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 59px; font-size: 28pt; font-family: Verdana; color: black">C&oacute; thể chế biến với nhiều m&oacute;n như :</span></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 59px; font-size: 28pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;</span></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><em><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #990000">1/ tiết canh Lợn M&aacute;n</span></em></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><em><span style="line-height: 20px; font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #990000"><br /><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px">2/ Lợn&nbsp;M&aacute;n&nbsp;nướng than hoa</span><br /><br /><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px">3/ Lợn&nbsp;M&aacute;n&nbsp;hấp</span><br /><br /><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px">4/ Lợn&nbsp;M&aacute;n&nbsp;x&agrave;o xả ớt</span><br /><br /><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px">5/ Lợn&nbsp;M&aacute;n&nbsp;nấu dựa mận (ăn k&egrave;m b&uacute;n)</span><br /><br /><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px">6/ L&ograve;ng dồi Lợn&nbsp;M&aacute;n</span></span></em></strong><strong><span style="line-height: 11px; font-size: 5pt; font-family: Verdana; color: #990000"><br /></span></strong><strong><em><span style="line-height: 20px; font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #990000"><br /><span class="apple-style-span" style="line-height: 20px">7/ Xương x&aacute;o măng/chuối</span></span></em></strong><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f"></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.2em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><strong><span style="line-height: 17px; font-size: 8pt; color: #3b454f">..............................</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0.2in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.2in; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="line-height: 56px; font-size: 26pt; color: black">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Hải</span><span style="line-height: 20px; color: black"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0.2in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.2in; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="line-height: 56px; font-size: 26pt; color: black">telephone: 0972135261</span></p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top