Bán lợn rừng giống, lợn rừng thịt thuần chủng ở Ba Vì

heorungbv

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 10.5pt">C&ocirc;ng ty CPTM &amp; DV n&ocirc;ng l&acirc;m nghi&ecirc;p Ba V&igrave;, Chuy&ecirc;n &nbsp;cung cấp tư v&aacute;n kỹ thuật chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c lớn. C&ocirc;ng ty chung t&ocirc;i c&oacute; trai trại chăn nu&ocirc;i Tr&acirc;u, b&ograve;, v&agrave; lợn rừng, nhận cung cấp cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tổ trức c&oacute; nhu cầu về con giống, về thịt. </span></strong><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Với quy m&ocirc; trang trại 50 lợn n&aacute;i, tr&ecirc;n quả đồi ha, được thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng theo kh&ocirc;ng gian b&aacute;n tự nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp <strong><span style="color: blue">lợn rừng thịt</span></strong>, <strong><span style="color: blue">lợn rừng giống thuần chủng</span></strong> số lượng lớn.<br /> Bằng phương ph&aacute;p nu&ocirc;i thả b&aacute;n tự nhi&ecirc;n, chế độ cho ăn chủ yếu rau, củ, quả như ng&ocirc;, khoai, sắn, th&acirc;n chuối, th&acirc;n ng&ocirc;, rau tự trồng, c&acirc;y cỏ rừng...được nu&ocirc;i thả theo đ&agrave;n b&aacute;n tự nhi&ecirc;n ngo&agrave;i m&ocirc;i trường n&ecirc;n đ&agrave;n lợn của ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n si&ecirc;u nạc, săn chắc v&agrave; cho chất lượng thịt thơm ngon.</span><strong><span style="font-size: 10.5pt">L</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ợ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">n c</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ủ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">a ch&uacute;ng t&ocirc;i đc đ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ượ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">c l</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">y t</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ừ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt"> tr</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ạ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">i chăn nu&ocirc;i qu</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ố</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">c gia,chăn nu&ocirc;i theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh k</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ỹ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt"> thu</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ậ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">t,ti&ecirc;m ph&ograve;ng đ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ầ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">y đ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ủ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">, c&oacute; s</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ứ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">c đ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ề</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt"> kh&aacute;ng cao,đ&atilde; thu</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ầ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">n d</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ưỡ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">ng v&agrave; th&iacute;ch nghi t</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ố</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">t v</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ớ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">i kh&iacute; h</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ậ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">u mi</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ề</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">n B</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ắ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">c, sinh s</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">n t</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ố</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">t, c&oacute; đ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ủ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt"> ch</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ứ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">ng nh</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ậ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">n s&aacute;c minh ngu</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ồ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">n g</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ố</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">c, v&agrave; sac nh</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ậ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">n c</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ủ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">a ki</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ể</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">m l&acirc;m H&agrave; N</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ộ</span></strong><strong><span style="font-size: 10.5pt">i...</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10.5pt">&nbsp;- Nhận tư vấn thiết kế miễn ph&iacute; m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i, hỗ trợ kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, l&agrave;m chuồng trại tới khi c&oacute; lợn sinh sản...</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10.5pt">-Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui long lien hệ:C&ocirc;ng ty CPTM&amp;DV n&ocirc;ng l&acirc;m nghiệp Ba V&igrave;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10.5pt">ĐC: Ba Trai_Ba V&igrave;_ H&agrave; Nội. ĐT: 0988259866 OR 0433881022</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10.5pt">Website:WWW:/ heorungbavi.com</span></strong></p><p><img border="0" src="http://img269.imageshack.us/img269/6548/danheonhinngang.jpg" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: 10.5pt">&nbsp;<img border="0" src="http://img812.imageshack.us/img812/4075/chuongtrai.jpg" />&nbsp;</span></strong></p><p><img border="0" src="http://img836.imageshack.us/img836/1876/huyhoang2.jpg" />&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><img border="0" src="http://img191.imageshack.us/img191/9525/heomecon.jpg" />&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><img border="0" src="http://img39.imageshack.us/img39/2695/danheo.jpg" />&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><img border="0" src="http://img850.imageshack.us/img850/4083/img1933bd.jpg" />&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;<img border="0" src="http://img851.imageshack.us/img851/4329/img1937b.jpg" /></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">http://img818.imageshack.us/img818/131/p3080366.jpg<img border="0" src="http://img818.imageshack.us/img818/131/p3080366.jpg" /> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPTM&DV nông lâm nghiệp Ba Vì
- Địa chỉ: Ba Trai, Ba Vì,Hà Nội
- Điện thoại: 0433881022 - Fax: 0988259866
- email: heorungbv@yahoo.com
 

heorungbv

Lữ khách
#2
Chúng tôi nhận giao hàng nơi cho khách trên địa bàn Hà Nội hoặc gửi hàng theo xe cho khách tỉnh xa, giá ưu đãi cho khách lấy số lượng lớn hoặc các đơn vị lấy hàng thường xuyên
- Với cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng nhất, chúng tôi đưa sản phẩm trực tiếp từ trang trại tới tận tay người tiêu dùng ( Không qua trung gian ) nên có giá thành rất hợp lý và cạnh tranh.

- Qúy khách có thể trực tiếp thăm quan và mua trực tiếp sản phẩm tại trang trại lợn rừng của chúng tôi.

--------

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Trang trại lợn rừng Ba Vi, với chất lượng con giống tốt, kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm, nhận cung cấp lợn rừng thuần chủng, giống thịt cho các cá nhân, hộ chăn nuôi , nhà hàng có nhu cầu với chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.
Bảng Giá:
Lợn giống: 180.000_200000 đ/kg
Lợn thịt: 170.000đ/kg
Lợn nái đang chửa( co bảo hành) : 150.000đ/kg.
Chúng tôi nhận giao hàng nơi cho khách trên địa bàn Hà Nội hoặc gửi hàng theo xe cho khách tỉnh xa, giá ưu đãi cho khách lấy số lượng lớn hoặc các đơn vị lấy hàng thường xuyên
- Với cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng nhất, chúng tôi đưa sản phẩm trực tiếp từ trang trại tới tận tay người tiêu dùng ( Không qua trung gian ) nên có giá thành rất hợp lý và cạnh tranh.

……..
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp .0988259866

--------

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Trang trại lợn rừng Ba Vi, với chất lượng con giống tốt, kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm, nhận cung cấp lợn rừng thuần chủng, giống thịt cho các cá nhân, hộ chăn nuôi , nhà hàng có nhu cầu với chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.
Bảng Giá:
Lợn giống: 180.000_200000 đ/kg
Lợn thịt: 170.000đ/kg
Lợn nái đang chửa( co bảo hành) : 150.000đ/kg.
Chúng tôi nhận giao hàng nơi cho khách trên địa bàn Hà Nội hoặc gửi hàng theo xe cho khách tỉnh xa, giá ưu đãi cho khách lấy số lượng lớn hoặc các đơn vị lấy hàng thường xuyên
- Với cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng nhất, chúng tôi đưa sản phẩm trực tiếp từ trang trại tới tận tay người tiêu dùng ( Không qua trung gian ) nên có giá thành rất hợp lý và cạnh tranh.

……..
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp .0988259866
 
Last edited:
Top