Bán lợn rừng giống và lợn rừng thịt

  • Thread starter Trần Văn Phong
  • Ngày gửi
T

Trần Văn Phong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Phong
- Địa chỉ: Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội
- Tel, Fax: 0912033668 ::: FaX
- email: lorungmyduc@gmail.com
================================

<p>K&iacute;nh gửi: Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tại Miền Bắc.</p><p>Trước hết, cho t&ocirc;i gửi tới Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p><p>Trang trại nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển con giống Mỹ Đức được th&agrave;nh lập năm 2004 tại Đ&agrave; Năng. Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm lợn rừng giống v&agrave; lợn rừng thịt cho thị trường Đ&agrave; Nẵng v&agrave; c&aacute;c tỉnh. </p><p>Hiện nay để thuận tiện, giảm chi ph&iacute;&nbsp;v&agrave; thời gian cho Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng miền Bắc&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; th&agrave;nh lập th&ecirc;m hai trang trại chăn nu&ocirc;i l&agrave;:</p><p>1. Trang trại nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển con giống Mỹ Đức </p><p>Địa chỉ : X&atilde; L&ecirc; Thanh - huyện Mỹ Đức - Tp H&agrave; Nội.</p><p>2. Trang trại giống lợn rừng Ph&uacute; Thọ.</p><p>Địa chỉ: X&atilde; Bản Nguy&ecirc;n - huyện L&acirc;m Thao - tỉnh Ph&uacute; Thọ.</p><p>Tại đ&acirc;y Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c sản phẩm muốn ch&agrave;o b&aacute;n tới Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng:</p><p><strong>-<em> Cung cấp lợn rừng giống.</em></strong></p><p><em><strong>- Cung cấp lợn rừng thịt.</strong></em></p><p><em><strong>- Tư vấn - thiết kế - dự to&aacute;n đầu tư&nbsp;trang trại. Đắc biệt l&agrave; thiết kế chuồng nu&ocirc;i lợn n&aacute;i đẻ trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng ( gi&uacute;p kh&aacute;ch th&agrave;nh c&ocirc;ng trong chăn nu&ocirc;i).</strong></em></p><p><em><strong>- Thu mua lợn giống v&agrave; lợn thịt lại của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</strong></em></p><p>Với số lượng hơn 300 lợn rừng n&aacute;i v&agrave; lợn đực giống thuần chủng được lựa chọn kỹ trong thời gian d&agrave;i. C&ugrave;ng với việc&nbsp;&aacute;p dụng kỹ thuật chăn nu&ocirc;i b&aacute;n hoang d&atilde; n&ecirc;n đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&oacute; t&iacute;nh tại H&agrave; Nội, Hải Ph&ograve;ng, H&ograve;a B&igrave;nh, Ph&uacute; Thọ...</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết khi cung cấp giống cho Qu&iacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng đảm bảo giống tốt, tuyển chọn kỹ lưỡng,&nbsp;tư vấn chăm s&oacute;c v&agrave; ph&ograve;ng chống bệnh tật cho đến khi Qu&iacute; kh&aacute;ch th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p><p>Rất h&acirc;n hạnh v&agrave; tri &acirc;n trao đổi&nbsp;c&ugrave;ng Qu&iacute; kh&aacute;ch.</p><p>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết xin Qu&iacute; Kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đại diện b&aacute;n h&agrave;ng của Trang trại:</p><p>1. Phạm Th&agrave;nh Trung: 0987.411254 - Phụ tr&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng H&agrave; Nội </p><p>2. Phạm Gia Thực: 0984.843342 - Phụ tr&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc</p><p>3. Trần Văn Phong : 0912. 033668 - Phụ tr&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng Miền Trung</p><p>&nbsp;Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn.</p><p>&nbsp;</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top