Bán lợn rừng giống và thương phẩm tại các tỉnh phía bắc: Cao bằng, Bắc kạn, lạng sơn, tuyên quang, t

@nongdan

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trai nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD
- Địa chỉ: Thị xã Bắc Kạn-Tỉnh Bắc Kạn
- Tel, Fax: 02813600185 ::: FaX 02813503112
- email: Xuantruong_nd@yahoo.com
================================

<p>TRẠI NU&Ocirc;I SINH SẢN, NU&Ocirc;I SINH TRƯỞNG ĐỘNG VẬT HOANG D&Atilde; Bắc Kạn<br />CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP THỊT LỢN RỪNG CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG, <br />QU&Aacute;N ĂN ĐẶC SẢN. ĐẶC BIỆT CUNG CẤP GIỐNG LỢN RỪNG THUẦN CHỦNG V&Agrave; PHƯƠNG PH&Aacute;P L&Agrave;M CHUỒNG, <br />KỸ THUẬT NU&Ocirc;I LỢN RỪNG<br /><br />Hiện nay trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; giống lợn rừng thuần chủng, đ&atilde; quen với kh&iacute; hậu gi&aacute; r&eacute;t của miền n&uacute;i, kh&ocirc;ng lo bị ng&atilde; nước, c&oacute; đầy đủ giấy tờ kiểm l&acirc;m v&agrave; kiểm dịch động vật. <br />C&Aacute; NH&Acirc;N/TỔ CHỨC QUAN T&Acirc;M TỚI GIỐNG LỢN RỪNG XIN LI&Ecirc;N HỆ:<br />- Trại lợn rừng Phạm Văn Dương &ndash; ĐT: (0281) 3.503.112; hoặc (0281) 3.600.185.<br />- Địa chỉ: Phường Ph&ugrave;ng Ch&iacute; Ki&ecirc;n &ndash; Thị x&atilde; Bắc Kạn &ndash; Tỉnh Bắc Kạn.<br /></p>
 

Top