Bán Lợn Rừng Việt Nam Thuần Chủng 100% ...

  • Thread starter tungyendinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tungyendinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
- Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
- Tel, Fax: 01662880833 ::: FaX
- email: tung@.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con,những người c&oacute; hướng ph&aacute;t triển kinh tế theo con đường nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde;.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -sơ lược về trang trại lợn rừng miền bắc thanh h&oacute;a.</font></p><p><font size="3">&nbsp; -Giấy ph&eacute;p số:884/kl-ttpc ng&agrave;y 12/12/2008.</font></p><p><font size="3">&nbsp;-Trại đ&atilde; được x&acirc;y dựng v&agrave; nu&ocirc;i lợn rừng từ th&aacute;ng 9 năm 2007 đến nay đ&atilde; được tr&ograve;n 3 năm.</font></p><p><font size="3">&nbsp; -con giống được bắt từ v&ugrave;ng t&acirc;y nguy&ecirc;n đăklak,&nbsp; mang về trại chăn nu&ocirc;i trong suốt 3 năm qua v&agrave; đ&atilde; cung cấp con giống cho c&aacute;c tỉnh miền bắc được 2 năm. </font></p><p><font size="3">-Từ trước đến nay&nbsp;, việt nam m&igrave;nh&nbsp;chủ yếu nu&ocirc;i con giồng th&aacute;i lan ,thậm ch&iacute; c&ograve;n l&agrave; th&aacute;i lai.Nay một phần nhu cầu thịt v&agrave; giống th&aacute;i lan ko cao , h&igrave;nh d&aacute;ng sấu,chất lượng thấp v&agrave; ko c&oacute; thị trường l&acirc;u d&agrave;i.</font></p><p><font size="3" /></p><p><font size="3">-Nay,trại nu&ocirc;i miền bắc thanh h&oacute;a, cung cấp con giống việt nam thuần chủng cho b&agrave; con, để c&oacute; con giống đẹp , h&igrave;nh d&aacute;ng đẹp v&agrave; chất lượng tốt, thị trường ổn đinh v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( con rừng việt nam đang được g&acirc;y nu&ocirc;i đẻ xuất khẩu ra nước ngo&agrave;i tạo thương hiệu cho chất lượng lợn rừng việt nam).</font></p><p><font size="3">-&nbsp;ưu điểm: con giống đẹp&nbsp;, chất lượng tốt thị trường ổn định.</font></p><p><font size="3">&nbsp;-con giống đ&atilde; được thuần chủng, dễ nu&ocirc;i, ăn tất cả c&aacute;c loại c&aacute;m , rau , cỏ , b&egrave;o , chu&ocirc;i v.v...</font></p><p><font size="3">-&nbsp;hiện nay, c&oacute; tất cả c&aacute;c lứa tuổi&nbsp; từ 10kg-70kg, ai c&oacute; nhu cầu sin li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="3">-trại lợn rừng miền bắc thanh h&oacute;a: điện thoại:01662880833 hoặc 01253737123.</font></p><p><font size="3">gặp anh T&ugrave;ng...</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top