Ban Mai Nguyen Lieu

duychuoi

Lữ khách
#1
<h1>&nbsp;</h1><h1><strong>Hiện o vườn m&igrave;nh c&oacute; trồng khoảng 100 cay mai vang (cay len tu nhien ko co tao hinh tao dang )</strong> <strong>c&acirc;y to nhất khoảng bắp ch&acirc;n , c&acirc;y nhỏ nhất cỡ ng&oacute;n cẳn c&aacute;i . Ai c&oacute; nhu cầu thu mua về l&agrave;m ph&ocirc;i mai li&ecirc;n hệ 01224697905 Gặp Duy (26 tuổi) .</strong> <strong>Vườn m&igrave;nh ở Nhơn TRạch Đồng Nai</strong> (gần khu c&ocirc;ng nghiệp nhơn trạch)</h1><p>&nbsp;</p><h1>__ Một Số gốc cho anh em tham khảo . &nbsp; <br /></h1><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<img border="0" src="http://img200.imageshack.us/img200/4545/img0088um.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img border="0" src="http://img594.imageshack.us/img594/1488/img0087dde.jpg" /><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img width="320" height="240" border="0" src="http://img27.imageshack.us/img27/5922/img0089nu.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img width="320" height="240" border="0" src="http://img594.imageshack.us/img594/1488/img0087dde.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p><img border="0" src="http://img84.imageshack.us/img84/6924/img0085uz.jpg" />&nbsp;<img border="0" src="http://img847.imageshack.us/img847/8958/img0084um.jpg" /><img border="0" src="http://img7.imageshack.us/img7/9075/img0091zw.jpg" /></p><p><img border="0" src="http://img851.imageshack.us/img851/3843/img0082va.jpg" />&nbsp;</p><p><img width="320" height="240" border="0" src="http://img851.imageshack.us/img851/3843/img0082va.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h1>__NGo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; v&agrave;i g&oacute;c Sung , anh em nao co lay ve sửa th&igrave; hốt lu&ocirc;n : </h1><p>&nbsp;</p><p><img border="0" src="http://img641.imageshack.us/img641/6829/img0081ev.jpg" />&nbsp;<img border="0" src="http://img834.imageshack.us/img834/1504/img0080mi.jpg" /></p><p><img border="0" src="http://img822.imageshack.us/img822/8489/img0079el.jpg" />&nbsp;<img border="0" src="http://img709.imageshack.us/img709/1223/img0078qt.jpg" /><img width="320" height="240" border="0" src="http://img709.imageshack.us/img709/1223/img0078qt.jpg" /><img border="0" src="http://img831.imageshack.us/img831/6625/img0077jr.jpg" /><img width="320" height="240" border="0" src="http://img831.imageshack.us/img831/6625/img0077jr.jpg" /><img border="0" src="http://img193.imageshack.us/img193/6303/img0086ge.jpg" /><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h1>&nbsp;Gi&aacute; cả rất phải chăng,thương lượng được mua vừa b&aacute;n&nbsp; , anh em n&agrave;o quan t&acirc;m cứ call&nbsp; :<font color="#cc00ff"><strong><strong>01224697905&nbsp; <br /></strong></strong></font></h1> <p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huynh Đuc Duy
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Điện thoại: - Fax:
- email: hdduy@yahoo.com.vn
 

Top