Bán máy gặt lúa liên hoàn 4L - 0.5 do Trung Quốc sản xuất

  • Thread starter vtvthanhdn
  • Ngày gửi
V

vtvthanhdn

Guest
#1
[FONT=.VnTime]M¸y gÆt ®Ëp liªn hîp cì nhá 4L-0.5, gÆt ®ãng bao ngay, thãc ®ãng bao ®· s¹ch sÏ. 1h gÆt kho¶ng 1330m2, m¸y næ kiÓu b«ng sen 12.6 m· lùc.GhÕ ngåi ®iÒu khiÓn [/FONT]đư[FONT=.VnTime]îc [/FONT][FONT=.VnTime]nhiÒu h[/FONT]ướ[FONT=.VnTime]ng trªn ruéng . Sö dông b¸nh lèp khi ë ®é sÊu d­[/FONT]ướ[FONT=.VnTime]i n[/FONT]ướ[FONT=.VnTime]c 250mm. Cã h[/FONT][FONT=.VnTime] th[/FONT][FONT=.VnTime]ng th[/FONT][FONT=.VnTime]y l[/FONT][FONT=.VnTime]c ch[/FONT][FONT=.VnTime]nh t[/FONT][FONT=.VnTime]m g[/FONT][FONT=.VnTime]t cao, th[/FONT][FONT=.VnTime]p .M¸y cã l[/FONT]ưỡ[FONT=.VnTime]i c[/FONT][FONT=.VnTime]t g[/FONT][FONT=.VnTime]c d[/FONT][FONT=.VnTime]. Lo¹i 4L - 0.5 cã[/FONT][FONT=.VnTime] thÓ th¸o b¸nh lèp l¾p b¸nh lång ®Ó lµm ®Êt. :wub:[/FONT]

[FONT=.VnTime]Website : www.maygat.com.vn[/FONT]
[FONT=.VnTime]Th«ng tin ®­îc ®¨ng trªn b¸o N«ng Th«n Ngµy Nay.[/FONT]
 

Last edited by a moderator:
Top