Bán máy sưởi ấm và làm mát

catphusa

Nhà nông nghiệp dư
#1
<p><font size="2"><strong>C&ocirc;ng ty CP C&aacute;t Ph&ugrave; Sa</strong> xin tr&acirc;n trọng giới thiệu với b&agrave; con <strong>M&aacute;y sưởi ấm v&agrave; l&agrave;m m&aacute;y CPS TC8 </strong>chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho chăn nu&ocirc;i v&agrave; sấy sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp.</font></p><p><font color="#ff0000"><em><font size="2">M&aacute;y được thiết kế bao gồm 8 k&ecirc;nh điều khiển nhiệt độ ch&iacute;nh x&aacute;c ấm hay m&aacute;t độc lập với khoảng c&aacute;ch mỗi chuồng l&ecirc;n đến <strong>150m</strong>.</font></em></font></p><p><strong><font size="2">Ứng dụng của m&aacute;y:</font></strong></p><p><font size="2">1- Sưởi ấm: sưởi ấm g&agrave; con, vịt con, heo con; sưởi ấm heo, b&ograve;, g&agrave;, vịt khi trời lạnh. <font color="#3300ff">Kết hợp với b&oacute;ng đ&egrave;n hồng ngoại chuy&ecirc;n dụng, c&oacute; thể sưởi ấm kết hợp với chữa bệnh cho gia s&uacute;c gia cầm; c&oacute; thể sưởi ấm từ xa.</font></font></p><p><font size="2">2- L&agrave;m m&aacute;t cho gia s&uacute;c gia cầm như heo, g&agrave;, vịt trong những ng&agrave;y n&oacute;ng oi.</font></p><p><font size="2">3- Sưởi ấm cho c&aacute; con, t&ocirc;m con trong sản xuất con giống hiệu quả rất cao.</font></p><p><font size="2">4- Điều h&ograve;a nhiệt độ cho con giống thủy sản bố mẹ cần nhiệt độ đẻ trứng ch&iacute;nh x&aacute;c.</font></p><p><font size="2">5- Sấy thảo dược v&agrave; n&ocirc;ng sản gi&aacute; trị cao d&ugrave;ng để l&agrave;m giống.</font></p><p><font size="2">6- L&agrave;m m&aacute;t vười lan, c&acirc;y cảnh, trại nấm tự động.</font></p><p><font size="2">7- L&agrave;m bộ điều khiển nhiệt độ trong ấp trứng gia cầm. <br /></font></p><p><font size="2">M&aacute;y c&oacute; bảo h&agrave;nh. Giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc.<br /></font></p><p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; tư vấn v&agrave; thi&ecirc;t kế giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ trong sưởi ấm, sấy kh&ocirc; v&agrave; l&agrave;m m&aacute;t.</font></p><p><font size="2">H&atilde;y ki&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận b&aacute;o gi&aacute;, h&igrave;nh sản phẩm, hướng dẫn sử dụng v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu chuy&ecirc;n đề sưởi ấm v&agrave; l&agrave;m m&aacute;t cho từng đối tượng vật nu&ocirc;i.</font></p><p><strong><font size="2">Địa chỉ: A.Huy 0908 966 217 * Email: catphusa@gmail.com * website: www.catphusa.com * www.giongtot.com</font></strong></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Huy
- Địa chỉ: 241 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: 08-38246058 - Fax: 0908 966 217
- email: catphusa@gmail.com