Bán Mỡ Cá

  • Thread starter swfalex
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nuôi Tây Nam
- Địa chỉ: Lô 2.20F, KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
- Tel, Fax: 07103744825 ::: FaX 07103744826
- email: info@southwestfeed.com
================================

Nội dung: Nội dung: Hiện nay nh&agrave; m&aacute;y ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; một số lượng lớn dầu c&aacute; (AV nhỏ hơn 3). Qu&iacute; c&aacute; nh&acirc;n hay doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua h&agrave;ng xin li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br />Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; quan t&acirc;m đến sản phẩm của c&ocirc;ng ty.<br />Giao h&agrave;ng đến tất cả c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br />Địa chỉ: Cty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i T&acirc;y Nam<br />L&ocirc; 2.20F, KCN Tr&agrave; N&oacute;c II, P. Phước Thới, Q. &Ocirc; M&ocirc;n, Tp. Cần Thơ.<br />Tel: <span class="skype_pnh_print_container">07103 744825</span><span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_mark">&nbsp;</span>&nbsp;<span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_left_span">&nbsp;&nbsp;</span><span class="skype_pnh_dropart_span"><span class="skype_pnh_dropart_flag_span" style="background-position: -4659px 1px ! important">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="skype_pnh_textarea_span"><span class="skype_pnh_text_span">&nbsp; </span></span></span></span><br />Fax: 07103 744826<br />Phone: 0989099409 (gặp Định)<br />Địa điểm: Cần Thơ
 
Back
Top