Bán mực đông lạnh trên tàu

  • Thread starter btdieuhien07583
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ Phần EU Thanh Lâm
- Địa chỉ: 735 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: btdieuhien07583@yahoo.com
================================

<font size="3">Lời đầu ti&ecirc;n xin gởi đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng &nbsp;lời&nbsp; ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; đạt nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng việc kinh doanh.<br /></font><font size="3"><strong>C&ocirc;ng ty Cổ Phần</strong> <strong>EU THANH L&Acirc;M</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n đ&aacute;nh bắt v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại mực đ&ocirc;ng lạnh tr&ecirc;n t&agrave;u, cung cấp h&agrave;ng xuất khẩu v&agrave; b&aacute;n trong nước .<br /></font><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="width: 79px" valign="top"><strong><font size="3">STT<br /></font></strong></td><td style="width: 160px" valign="top"><strong><font size="3">MẶT H&Agrave;NG<br /></font></strong></td><td style="width: 114px" valign="top"><strong><font size="3">SIZE<br /></font></strong></td><td style="width: 147px" valign="top"><strong><font size="3">GI&Aacute; B&Aacute;N ( Đ/KG )<br /></font></strong></td></tr><tr><td style="width: 79px" valign="top"><font size="3">01<br /></font></td><td style="width: 160px" valign="top"><font size="3">MỰC GHIM<br /></font></td><td style="width: 114px" valign="top"><font size="3">9-12<br /></font></td><td style="width: 147px" valign="top"><font size="3">45.000 <br /></font></td></tr><tr><td style="width: 79px" valign="top"><font size="3">02<br /></font></td><td style="width: 160px" valign="top"><font size="3">MỰC ỐNG<br /></font></td><td style="width: 114px" valign="top"><font size="3">15-20<br /></font></td><td style="width: 147px" valign="top"><font size="3">55.000<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 79px" valign="top"><font size="3">03<br /></font></td><td style="width: 160px" valign="top"><font size="3">MỰC ỐNG<br /></font></td><td style="width: 114px" valign="top"><font size="3">20-25<br /></font></td><td style="width: 147px" valign="top"><font size="3">65.000<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 79px" valign="top"><font size="3">04<br /></font></td><td style="width: 160px" valign="top"><font size="3">MỰC ỐNG<br /></font></td><td style="width: 114px" valign="top"><font size="3">25-30<br /></font></td><td style="width: 147px" valign="top"><font size="3">70.000<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 79px" valign="top"><font size="3">05<br /></font></td><td style="width: 160px" valign="top"><font size="3">MỰC ỐNG<br /></font></td><td style="width: 114px" valign="top"><font size="3">30 UP<br /></font></td><td style="width: 147px" valign="top"><font size="3">75.000<br /></font></td></tr></tbody></table><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Mọi chi tiết xin vui long li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /></font><font size="3"><strong>C&ocirc;ng ty Cổ Phần</strong> <strong>EU THANH L&Acirc;M</strong><br /></font><font size="3">Bộ phận kinh doanh<br /></font><strong><font size="3">Bui Thi Dieu Hien<br /></font></strong><font size="3">Mail: </font><a href="mailto:info@euthanhlam.com"><font size="3">info@euthanhlam.com</font></a><br /><font size="3">Web: </font><a href="mailto:eu@euthanhlam.com"><font size="3">eu@euthanhlam.com</font></a><br /><font size="3"><strong>Mobile</strong><strong>: 0932.164.826<br /></strong></font>
 
Back
Top