Ban NAM MEO DEN (MOC NHI)

nguyentanphu

cung cấp Nấm mèo (mộc nhĩ)
#1
<p class="MsoNormal">Hi<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ệ</span>n nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ch&agrave;o b&aacute;n s<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span>n ph<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ẩ</span>m: N<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấm M&egrave;o Đen (Mộc Nhĩ Đen)</span><br /> M&ocirc; t<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span> s<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span>n ph<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ẩ</span>m:</p> <p class="MsoNormal">N<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>m M&egrave;o Đen đ<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ượ</span>c Cty Nutriworld s<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span>n xu<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>t theo quy tr&igrave;nh kh&eacute;p k&iacute;n Đ<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span>m B<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span>o An To&agrave;n V<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ệ</span> Sinh Th<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ự</span>c Ph<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ẩ</span>m, Đ<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ặ</span>c Bi<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ệ</span>t t<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ừ</span> kh&acirc;u s<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span>n xu<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>t Meo Gi<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ố</span>ng, B<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ị</span>ch Ph&ocirc;i, Nu&ocirc;i Tr<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ồ</span>ng, Gia C&ocirc;ng Th&agrave;nh Ph<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ẩ</span>m kh&ocirc;ng d&ugrave;ng b<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>t kỳ lo<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ạ</span>i thu<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ố</span>c hay ph&acirc;n b&oacute;n n&agrave;o, T<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>t c<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ả</span> đ<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ề</span>u 100% t<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ự</span> nhi&ecirc;n.</p> <p class="MsoNormal">Hi<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ệ</span>n T<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ạ</span>i Cty Nutriworld đang Kinh Doanh N<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>m M&egrave;o Đen v<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ớ</span>i 5 lo<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ạ</span>i chu<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ẩ</span>n sau:</p> <p class="MsoNormal">1. N<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>m Th&ocirc; (C&ograve;n Ch&acirc;n &amp; M&ugrave;n C<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ư</span>a)</p> <p class="MsoNormal">2. N<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>m C<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ắ</span>t Ch&acirc;n &amp; Ch<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ư</span>a R<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ử</span>a</p> <p class="MsoNormal">3. N<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>m C<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ắ</span>t Ch&acirc;n &amp; R<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ử</span>a S<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ạ</span>ch</p> <p class="MsoNormal">4. N<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>m Th&aacute;i S<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ợ</span>i</p> <p class="MsoNormal">5. N<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ấ</span>m Băm V<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ụ</span>n</p> <p class="MsoNormal">Ghi Ch&uacute;: M<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ỗ</span>i lo<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ạ</span>i đ<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ề</span>u c&oacute; c&aacute;c k&iacute;ch th<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ướ</span>c kh&aacute;c nhau (T&ugrave;y theo y&ecirc;u c<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ầ</span>u c<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ủ</span>a Kh&aacute;ch H&agrave;ng)</p> <p class="MsoNormal">Vui L&ograve;ng LH: <strong><span style="color: #ff0000">Ms.Thanh: 0905.025.144; 0613.789.668 </span></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yahoo/Skype:<strong><span style="color: #003300">candy.thanh85</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br /> </span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH NUTRIWORLD
- Địa chỉ: Ấp Xuân Thiện, Xã Xuân Thiện, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: 0613 789 668 ::: FaX 0613 789 667
- email: info@nutriworld.net
 

Top