Bán Nhím, Chồn nhung đen giống, thương phẩm

  • Thread starter nguyenminhduc_thuninh
  • Ngày gửi
N

nguyenminhduc_thuninh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyenminhduc_thuninh
- Địa chỉ: 415 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0912484559
- email: nguyenminhduc_thuninh@yahoo.com.vn
================================

<p>Trại Nh&iacute;m, Chồn nhung đen Anh Ngọc chuy&ecirc;n:</p><p>- Cung cấp Nh&iacute;m giống từ 2 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n, chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật nu&ocirc;i miễn ph&iacute; cho b&agrave; con. Cung cấp Nh&iacute;m thương phẩm cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng đặc sản. Cung cấp Chồn nhung đen c&aacute;c lứa tuổi từ mới c&aacute;i sữa đến sinh sản ngay. Cung cấp Chồn thương phẩm cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng. Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: &Ocirc;ng Nguyễn Văn Ngọc. Địa chỉ: 415 Ng&ocirc; Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh. ĐT: 0241.3824261/ 0912.484559/ 01688235288. C&oacute; giấy chứng nhận của Kiểm l&acirc;m về nguồn gốc, xuất xứ.</p>
 

Top