Bán Nhím giống hiệu quả kinh tế cao

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chu Văn Tấn
- Địa chỉ: Tân Hoa - Lục Ngạn - Bắc Giang
- Tel, Fax: 02403 692 626 ::: FaX
- email: phamvanhoanbg@gmail.com
================================

<font face="Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica" size="3"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; font-weight: normal"><font size="4"><font color="red">B&aacute;n nh&iacute;m giống. Trại nh&iacute;m giống&nbsp;<font color="blue"><strong>V<font size="3">ĂN TẤN</font></strong></font></font></font><font size="3">&nbsp;<font color="red"><strong>Bắc Giang</strong></font></font><br /><br /><font size="3">B&aacute;n nh&iacute;m tr&ecirc;n 2 th&aacute;ng tuổi v&agrave; nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh từ 8 -10kg.</font><br /><font size="3">- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m.&nbsp;</font><br /><font size="3">- Thu mua lại sản phẩm.&nbsp;</font><br /><font size="3">- Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;. (điều kiện kh&aacute;ch h&agrave;ng phải tới thăm trại hoặc chuyễn tiền cọc trước khi nhận h&agrave;ng)&nbsp;</font><br />- Địa chỉ li&ecirc;n hệ: Th&ocirc;n Thanh Văn 1, x&atilde; T&acirc;n Hoa - Lục Ngạn - Bắc Giang&nbsp;<br />- Điện thoại:&nbsp;<font size="3"><strong>02403 692 626</strong></font>&nbsp;<br />- Di động :&nbsp;<font size="3"><strong>0988 243 968</strong></font>&nbsp;<br />Gặp anh&nbsp;<font color="blue"><strong>Chu Văn Tấn</strong></font>&nbsp;</span></strong></span></font>