BÁN NHÍM GIỐNG NHÍM ĐANG CÓ CHỬA

  • Thread starter leuoc
  • Ngày gửi
L

leuoc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ung hoa -ha noi
- Tel, Fax: 0973082464 ::: FaX
- email: uochuyenvn@gmail.com
================================

<font size="7">trại nh&iacute;m ph&uacute; hạ chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m giống v&agrave; nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh .cung cấp t&agrave;i liệu v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m sinh sản ,ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; phương ph&aacute;p nu&ocirc;i nh&iacute;m đẻ mắn mỗi lứa sinh từ 2 đến 4 con.b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ trại nh&iacute;m ph&uacute; hạ .ĐC ỨNG H&Ograve;A -H&Agrave; NỘI ,ĐT:0973082464<br /></font>
 

Đối tác


Top