Bán Nhím Giống Nhím Thịt //// Lơn Rưng Giống , thịt

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tay bac
- Địa chỉ: Lào Cai
- Tel, Fax: 0988979345
- email: taybac24121984@yahoo.com
================================

<p>Tui C&oacute; nhu cau Ban&nbsp; Nhim&nbsp; con 2 th&aacute;ng tuổi <img title="Laughing" alt="Laughing" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" />&nbsp;Nh&iacute;m Bo me .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lợn&nbsp; Rừng Viet Nam&nbsp;&nbsp; Giống v&agrave; Thịt ai co nhu cau li&ecirc;n hệ theo sdt 0988979345 g&acirc;p A vinh</p><p>&nbsp;</p>
 

Đối tácTop