Bán nhím giống tại thái nguyên

0986289368

Lữ khách
#1
<font color="#008000" size="4">Hiệp hội chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m Huyện Đại Từ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m thuần giống cho nhưng ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i để sinh sản:</font><font face="&amp;quot"><br /><font color="#000080"><br /><strong>- Người mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học, th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m.</strong><br /><br /><strong>- Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;</strong>. </font><font color="#000000">(điều kiện kh&aacute;ch h&agrave;ng phải tới thăm trại hoặc chuyển tiền cọc qua ng&acirc;n h&agrave;ng trước khi nhận h&agrave;ng)</font><em><u><font color="#000000"><br /></font></u></em><font color="#000080"><br /><strong>- Cung cấp nh&iacute;m giống ( hướng dẫn kỷ thuật nu&ocirc;i sinh sản)</strong></font></font><br /><strong><font color="#000080"><font face="&amp;quot">- Cung cấp nh&iacute;m thương phẩm chất lượng cao</font></font></strong><font face="&amp;quot"><br /><br /><font color="#008000">AI c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</font></font><br /><font size="5"><strong><font face="&amp;quot"><font color="#008000">Long Thắm</font><br />DD: 0977.163.107</font></strong></font><br /><font size="5"><strong><font face="&amp;quot">ĐTB: 02803.506.112</font></strong></font><br /><em><u><font face="&amp;quot">Địa chỉ:</font></u></em><strong><font color="#008000"><font face="&amp;quot"> Đội 18 &ndash; X&atilde; H&ugrave;ng Sơn &ndash; Huyện Đại Từ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</font></font></strong><font face="&amp;quot"><br /></font><br /><font face="&amp;quot">* Ảnh trang trại:</font><br /><font face="&amp;quot"><img src="http://img155.imageshack.us/img155/1133/2011a1.jpg" border="0" /> <img src="http://img815.imageshack.us/img815/8176/2011a2.jpg" border="0" /> <img src="http://img845.imageshack.us/img845/6919/2011a24.jpg" border="0" /> <img src="http://img705.imageshack.us/img705/411/2011a25.jpg" border="0" /></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Long Thắm
- Địa chỉ: Đội 18 hùng sơn Đại từ thái nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX 02803.506.112
- email: luan02021985@gmail.com