Bán Nhím Giống Thuần Chủng

  • Thread starter Trại nhím Phú Quý
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại nhím Phú Quý

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại nhím Phú Quý
- Địa chỉ: Gò Công Tây Tiền Giang
- Tel, Fax: 0733839388
- email: nguyenminhtung@ymail.com
================================

<br /> <p>Trại nh&iacute;m Ph&uacute; Qu&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; bắt đầu thuần chủng nh&iacute;m từ 6 năm nay , từ cặp nh&iacute;m đầu ti&ecirc;n đến b&acirc;y giờ , ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; gầy dựng đ&agrave;n nh&iacute;m l&ecirc;n đến 200 con . Từ những gian nan ban đầu cho đến nay , trại nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n nắm bắt được quy tr&igrave;nh , kỹ thuật từ kh&acirc;u chọn giống cho đến chu kỳ sinh nở sinh trưởng cũng như quy c&aacute;ch chuồng trại, thức ăn cho nh&iacute;m.</p><p>B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; &yacute; định ph&aacute;t triển nghề nu&ocirc;i nh&iacute;m , trại nh&iacute;m Ph&uacute; Qu&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i xin sẳn s&agrave;ng hổ trợ từ con giống đến kỹ thuật nu&ocirc;i . Nh&iacute;m từ trại Ph&uacute; Qu&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i xuất đi đều được cấp giấy ph&eacute;p của kiểm l&acirc;m tỉnh Tiền Giang , b&agrave; con đem về nu&ocirc;i sẽ được y&ecirc;n t&acirc;m . Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều nguồn nh&iacute;m tr&ocirc;i nổi kh&ocirc;ng c&oacute; nguồn gốc , kh&ocirc;ng qua thuần dưỡng , b&agrave; con n&ecirc;n tr&aacute;nh mua về v&igrave; nguy cơ nh&iacute;m kh&ocirc;ng sinh sản cao do chưa được thuần dưỡng . Giấy ph&eacute;p của hạt kiểm l&acirc;m cũng rất quan trọng v&igrave; sẽ ảnh hưởng đến gi&aacute; cả khi ta xuất nh&iacute;m&nbsp;đi b&aacute;n&nbsp;, vận chuyển cũng sẽ gặp nhiều kh&oacute; khăn, từ đ&oacute; thương l&aacute;i sẽ bắt chẹt gi&aacute; của b&agrave; con .</p><p>xin b&agrave; con c&oacute; nhu cầu thi li&ecirc;n hệ qua số điện thoại : 01645385509&nbsp; gặp C&ocirc; ba Đẹt hoặc 01223770475 gặp T&ugrave;ng </p><p>B&agrave; con n&agrave;o muốn tham quan trại nh&iacute;m xin vui l&ograve;ng đến địa chỉ : ấp ph&uacute; qu&yacute; - x&atilde; vĩnh hựu - huyện g&ograve; c&ocirc;ng t&acirc;y - tỉnh tiền giang ( đối diện huyện đội g&ograve; c&ocirc;ng t&acirc;y ) xin vui l&ograve;ng gọi điện thoại trước cho cho ch&uacute;ng t&ocirc;i </p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận