Bán nhím giống thuần chủng

  • Thread starter ongbathoathoi
  • Ngày gửi
O

ongbathoathoi

Lữ khách
#1
<p><font size="4">Trại nh&iacute;m Gia đ&igrave;nh hiện c&oacute; c&aacute;c loại nh&iacute;m giống, nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh, sinh sản... thuần chủng, đ&atilde; được lựa chọn, nh&acirc;n giống, chất lượng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp giống v&agrave; tư vấn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chuồng trại, chăm s&oacute;c...với tất cả qu&yacute; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. </font></p><p><font size="4">Li&ecirc;n hệ: Chị Thoa - ĐT 01635827889</font></p><p><font size="4">Th&ocirc;n Nội Doanh-x&atilde; Đ&ocirc;ng Ninh-h. Kho&aacute;i Ch&acirc;u-Hưng Y&ecirc;n.</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Thoa
- Địa chỉ: xã Đông Ninh - Khoái châu - Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ngocthoiphm662@gmail.com
 

Đối tácTop