Bán Nhím Giống TPHCM- Bến Tre

TruongVinh

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TruongVinh
- Địa chỉ: 618 Lê Hồng Phong Phường 10 Quận 10 TPHCM
- Tel, Fax: 0983.397068 ::: FaX
- email: tyxiunhim@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">Do <strong><em>kh&ocirc;ng đủ nh&iacute;m đực v&agrave; chuồng trại đang qu&aacute; tải</em></strong> cần b&aacute;n (khoảng 20 con)&nbsp; nh&iacute;m c&aacute;i lớn.</font></p><p><font size="2">-Nh&iacute;m c&aacute;i đ&atilde; trưởng th&agrave;nh đang giao phối (từ 8kg trở l&ecirc;n)</font></p><p><font size="2">-Nh&iacute;m đang mang bầu lứa đầu.</font></p><p><font size="2">-Nh&iacute;m đ&atilde; đẻ 1-2 lứa v&agrave; đang mang bầu.</font></p><p><font size="2">-Nh&iacute;m mẹ đang nu&ocirc;i con.</font></p><p><font size="2">Gi&aacute; từ 15-23 triệu đồng.</font></p><p><font size="2">Chỉ cần l&agrave;m một ph&eacute;p t&iacute;nh nho nhỏ:&nbsp;Chỉ cần nh&iacute;m mẹ đẻ 1 nh&iacute;m c&aacute;i con (gi&aacute; khoảng 10 triệu) th&igrave; coi như nh&iacute;m mẹ chỉ c&ograve;n c&oacute; 13 triệu.</font></p><p><font size="2">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="2"><strong>TPHCM</strong>:&nbsp;&nbsp; <em>618 L&ecirc; Hồng Phong P10-Q10.</em></font></p><p><font size="2"><strong>Bến Tre:</strong>&nbsp; <em>139 Ấp B&igrave;nh H&ograve;a Thị Trấn B&igrave;nh Đại Huyện B&igrave;nh Đại.</em></font></p><p><font size="2"><strong>Đt: 0983.397.068 (Vinh)</strong></font></p>