Bán nhím Miền Tây

  • Thread starter phuongnhan
  • Ngày gửi
P

phuongnhan

Guest
#1
<font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trại nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n nh&iacute;m con, nh&iacute;m lứa v&agrave; cả nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh, gi&aacute; cả phải chăng, nhiệt t&igrave;nh hướng dẫn kĩ thuật v&agrave; cả kinh nghiệm cho b&agrave; con. </font><div align="justify"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ số điện thoại 0188.9910.278</font> <font size="4">(gặp Bảy). Trại gần bệnh x&aacute; qu&acirc;n y tỉnh Bạc Li&ecirc;u.</font></div><div align="justify">&nbsp;<font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave; sự lựa chọn ph&ugrave; hợp cho b&agrave; con ở c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y, đặc biệt b&agrave; con tại Bạc Li&ecirc;u, C&agrave; Mau, S&oacute;c Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Ki&ecirc;n Giang.</font><br /></div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Bảy
- Địa chỉ: 49/79 quốc lộ 1A, phường 8,Bạc liêu
- Tel, Fax: 01889910278 ::: FaX
- email: dbdtk21a2@gmail.com
 

Đối tácTop