Bán nhím tại Quảng Nam, Miền trung, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, ..

#1
<div class="forum-post-content"><div class="forum-post-title"> B&aacute;n kỳ nh&ocirc;ng tại Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng, Qng&atilde;i, B&igrave;nh Định ... </div> <div class="forum-post-content"> <p>THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT<br /> ĐT: 0932 381 798</p> <p>(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)</p> <p>Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br /> ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)</p> <p>- C&aacute; giống</p> <p>- D&ecirc;</p> <p>- Thỏ</p> <p>- Kỳ đ&agrave;</p> <p>- Chim Trĩ</p> <p>- Nh&iacute;m</p> <p>- Kỳ nh&ocirc;ng (gi&ocirc;ng)</p> <p>- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).</p> <p>- S&acirc;m Ngọc Linh.</p> <p>- Dế.</p> <p>- B&ograve; cạp.</p> <p>- C&aacute; Ngựa.</p> <p>- Tắc k&egrave;.</p> <p>- Kỳ t&ocirc;m.</p> <p>- Mối ch&uacute;a.</p> <p>- V&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i vật kh&aacute;c</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với &ldquo;THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT&rdquo; để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.</p> <p>ĐT: 0932 381 798.</p> <p>Web: <a title="http://thegioiloaivat.mov.vn/" rel="nofollow" href="http://muabanraovat.org/raovat?url=http://thegioiloaivat.mov.vn/">http://thegioiloaivat.mov.vn/</a><br /> Web: dacsanquangnam.weebly.com</p> <p>Thế giới lo&agrave;i vật, Tam Kỳ, Quảng Nam.</p> </div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thế giới loài vật
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0932 086 980 - Fax:
- email: thegioiloaivat@gmail.com