Bán nhông cát ở Quảng Nam

  • Thread starter hotay_qnam
  • Ngày gửi
H

hotay_qnam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HỒ TÂY
- Địa chỉ: Quảng Nam
- Tel, Fax: 0122 45 40 234
- email: phutnhinlaiminh_13ht@yahoo.com
================================

<p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Hiện t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n Nh&ocirc;ng (d&ocirc;ng) c&aacute;t b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua Nh&ocirc;ng thịt hoặc giống th&igrave; li&ecirc;n hệ</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Địa chỉ khu vực nu&ocirc;i: Hồ Văn T&acirc;y, B&igrave;nh Tịnh-B&igrave;nh Minh-Thăng B&igrave;nh-Quảng Nam</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Điện thoại: 0122 45 40 234</p>
 

Đối tác


Top