Bán nhông giống, nhông thịt số lượng lớn

nthung04ck2

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chánh Ngôn
- Địa chỉ: Bình Định
- Tel, Fax: 01688 47 42 48
- email: kynhong.mientrung@gmail.com
================================

<p>Trại Nh&ocirc;ng Kỳ Ng&ocirc;n thuộc địa b&agrave;n tỉnh B&igrave;nh Định &amp; Ph&uacute; Y&ecirc;n.</p><p>&nbsp;Trại Nh&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i được hợp t&aacute;c nu&ocirc;i nh&ocirc;ng theo m&ocirc; h&igrave;nh trang trại với kỹ thuật nu&ocirc;i tốt, v&agrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm. chuy&ecirc;n cung cấp nh&ocirc;ng thịt v&agrave; nh&ocirc;ng giống đạt hiệu quả cao cho b&agrave; con muốn th&agrave;nh lập trang trại nu&ocirc;i, c&aacute;c tổ chức khuyến n&ocirc;ng thuộc c&aacute;c tỉnh miền Nam Trung bộ, v&agrave; cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng.</p><p>&nbsp;Một số chi tiết về chủng loại Nh&ocirc;ng để b&agrave; con nắm rỏ:</p><p>&nbsp;-Nh&ocirc;ng thịt: 2-5 con/kg, l&agrave; loại Nh&ocirc;ng lửa, đầu đỏ, m&igrave;nh x&aacute;m, chất lượng thịt cao.</p><p>&nbsp;-Nh&ocirc;ng con giống: L&agrave; loại nh&ocirc;ng lửa, thuần ch&ugrave;ng, sức đề kh&aacute;ng tốt, được nu&ocirc;i nhiều năm kinh nghiệm đảm bảo sẻ cho hiệu xuất thịt cao.</p><p>&nbsp;T&ugrave;y theo đơn h&agrave;ng đặt trước, cũng như thời gian đặt h&agrave;ng m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ bao chi ph&iacute; vận chuyển cũng như đ&aacute;p ứng nhu cầu của b&agrave; con. Gi&aacute; cả th&igrave; b&agrave; con y&ecirc;n t&acirc;m, sẽ l&agrave; gi&aacute; hợp l&yacute; nhất để b&agrave; con ta c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển nghề Nh&ocirc;ng miền trung của qu&ecirc; hương m&igrave;nh.</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: A. Ng&ocirc;n 01688 47 42 48</p><p>&nbsp;Xin cảm ơn b&agrave; con.</p><p>&nbsp;Ng&agrave;y đăng tin: 05/05/2011, b&agrave; con nhớ đặt h&agrave;ng sớm để c&oacute; những lợi &iacute;ch tốt hơn.</p>
 

Top