Bán nhông thịt, nhông giống.

  • Thread starter nthung04ck2
  • Ngày gửi
N

nthung04ck2

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chánh Ngôn
- Địa chỉ: Qui Nhơn, Bình Định
- Tel, Fax: 0168.847.42.28 ::: FaX
- email: kynhong.mientrung@gômail.com
================================

<p>Trại nh&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; kinh doanh m&ocirc; h&igrave;nh trang trại l&acirc;u năm, chuy&ecirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n nh&ocirc;ng thịt nh&ocirc;ng giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh. Hiện tại ng&agrave;y h&ocirc;m nay (01/08/2010) c&aacute;c hồ nh&ocirc;ng của trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; một số lượng lớn nh&ocirc;ng thịt v&agrave; nh&ocirc;ng giống. Kh&aacute;ch h&agrave;ng hay hộ n&ocirc;ng d&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, Đảm bảo sẽ c&oacute; gi&aacute; tốt nhất, tui b&aacute;n gi&aacute; gốc, rẻ hơn mọi nơi m&agrave; nh&ocirc;ng đạt chất lượng tốt nữa.<br /></p><p>Li&ecirc;n hệ: <strong>0168.847.42.48</strong> A.Ng&ocirc;n<br /></p>
 

Quảng cáo

Top