Bán ớt chỉ thiên - số lượng lớn

  • Thread starter ĐINH HUYỀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐINH HUYỀN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐINH HUYỀN
- Địa chỉ: TrạmKhuyến nông huyện Tây sơn, tỉnh Bình định
- Tel, Fax: 0905080981 ::: FaX
- email: dinhhuyen55@ymail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Qu&ecirc; t&ocirc;i c&oacute; v&ugrave;ng sản xuất chuy&ecirc;n canh ớt chỉ thi&ecirc;n tr&ecirc;n 20 ha, sản lượng hằng năm khoản 600 tấn ớt tươi, &aacute;p dụng qui tr&igrave;nh kỷ thuật canh t&aacute;c ti&ecirc;n tiến, sản phẩm c&oacute; chất lượng cao, b&aacute;o đảm sức khỏe người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường.</p><p>&nbsp; K&iacute;nh mời c&aacute;c đơn vị, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n cần thu mua ổn định . . .xin li&ecirc;n hệ.</p><p>ĐINH HUYỀN</p><p>Trạm Khuyến n&ocirc;ng Huyện T&acirc;y sơn, tỉnh B&igrave;nh định</p><p>ĐT: 056 3880022,&nbsp; 0905080981</p><p>Email : <a href="mailto:dinhhuyen55@ymail.com">dinhhuyen55@ymail.com</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx