Bán rắn mối con thịt và con giống giá rẻ tại Bình Dương

  • Thread starter tranvanquang79
  • Ngày gửi
T

tranvanquang79

Guest
#1
<table cellpadding="0" width="100%" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #000000; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 11px; border-collapse: collapse" border="0"><tbody><tr style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><td valign="top" align="left" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><div id="item_content" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 727px"><div class="NewsContent" id="NewsContent" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; font-size: 12px; width: 710px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; l&agrave;m chuồng trại miễn ph&iacute;.</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Đảm bảo gi&aacute; + con giống tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.(đảm bảo đầu ra cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với gi&aacute; cao )</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Chuy&ecirc;n cung cấp sỉ rắn mối thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh. Thịt rắn mối c&oacute; thể chế biến c&aacute;c m&oacute;n d&acirc;n gi&atilde; như sau: ch&aacute;o rắn mối + đậu xanh, rắn mối nướng trui, hầm măng, x&agrave;o l&aacute; c&aacute;ch, x&agrave;o lăn,&hellip;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Nhận đơn đặt h&agrave;ng xuất khẩu đi nước ngo&agrave;i với số lượng lớn v&agrave; ổn định.</p>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 090.68.252.68&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

Top