Bán rắn mối giống, thịt tại Miền trung, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định....

  • Thread starter nguyá»…n hữu khánh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn hữu khánh

Guest
#1
<h1>Trại dế Xu&acirc;n Ph&uacute;c: B&igrave;nh Định Bắc, Thăng B&igrave;nh, Quảng Nam.</h1><h1>Đt: 01689 959 867 </h1><h1>Chuy&ecirc;n cung cấp rắn mối thịt, giống cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n muốn nu&ocirc;i lo&agrave;i vật n&agrave;y, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n nhậu với gi&aacute; cả hợp l&yacute;. vậy c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i. <br /></h1>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn hữu khánh
- Địa chỉ: Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam.
- Điện thoại: 01689 959 867 - Fax:
- email: traidexuanphuc@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop