Bán Rắn Mối

Nongdannet

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Rắn Mối l&agrave; vật nu&ocirc;i mới được ph&aacute;t triển, nhu cầu thị trường ti&ecirc;u thụ lớn. Tuy nhi&ecirc;n số lượng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c trang trại nu&ocirc;i chưa nhiều. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; mong muốn đưa th&ecirc;m vật nu&ocirc;i mới v&agrave;o trong sản xuất chăn nu&ocirc;i, trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp Rắn Mối giống, tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i, c&aacute;ch x&acirc;y chuồng v&agrave; chăm s&oacute;c.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu tham quan học hỏi hay mua con giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;C&aacute; nh&acirc;n: C&ocirc; V&acirc;n</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Địa chỉ : Ba Tri- Bến Tre.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">DT: &nbsp;01269835155</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Gi&aacute; con giống: Vui l&ograve;ng gọi để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất theo thị trường.</span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cô Vân
- Địa chỉ: Ba Tri Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX 01269835155
- email:
 

Nongdannet

Lữ khách
#4
@ dthyvu
loại này nuôi đẻ dc ko
==> Loại này nuôi đẻ bt,Tại trại cũng có chuồng dành riêng cho rắn mối con.


@ nguyenwafgroup
o HCM thi co tu van dc ko CoVan
==> Bạn vui lòng liên hệ, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi