BÁN RẮN RÁO TRÂU HỔ HÈO - ĐỒNG THÁP

#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại em c&oacute; một số rắn r&aacute;o tr&acirc;u con </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">muốn b&aacute;n lại cho anh chị em n&agrave;o th&iacute;ch nu&ocirc;i l&agrave;m giống </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">rắn em đ&atilde;m bảo sức khỏe tốt sinh sản tốt </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">b&aacute;n với gi&aacute; rẻ phải chăn</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Th&ocirc;ng 01269673952 - 0944993518</font></address><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx