bán sắn thái lát

  • Thread starter tomeco
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tomeco

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tomeco
- Địa chỉ: cty cp cơ điện Toàn Cầu
- Tel, Fax: ::: FaX 0912853984
- email: vinhtomeco@gmail.com
================================

<p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: black; font-family: arial">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sản phẩm</span></strong><em><span style="color: black; font-family: arial">&nbsp;<strong><span style="font-family: arial">sắn l&aacute;t&nbsp;</span></strong></span></em><strong><span style="color: black; font-family: arial">của C&ocirc;ng ty đạt chất lượng cao, tr&ecirc;n cơ sở ph&aacute;t huy tối đa kỹ thuật chọn giống sắn, c&ocirc;ng nghệ trồng sắn v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến được kiểm tra nghi&ecirc;m ngặt của c&aacute;c KCS, qu&aacute; trinh đ&oacute;ng g&oacute;i ,bảo quản&nbsp;,</span></strong><strong><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: arial">&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: black; font-family: arial">vận chuyển</span></strong><span style="color: black; font-family: arial">&nbsp;<strong>được đảm bảo tốt nhất khi đến tay người&nbsp;ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</strong></span></span></p><p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: #353535; font-family: arial">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: black; font-family: arial">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp&nbsp;h&agrave;ng nội địa cho ngh&agrave;nh thực phẩm b&aacute;nh kẹo, thức ăn c&ocirc;ng nghiệp, bao b&igrave;,&nbsp;&nbsp;nấu rượu, l&agrave;m cồn .... gi&aacute;&nbsp;cả cạnh tranh .</span></strong><strong><span style="color: black; font-family: verdana" /></strong></span></p><p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><strong><span style="color: #353535; font-family: arial"><span style="font-size: small">&nbsp;c&aacute;c đơn vị trong nước c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ .</span></span></strong></p><p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong><span style="color: black; font-family: arial">- &nbsp;&nbsp;</span></strong></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong><span style="color: black; font-family: arial">Li&ecirc;n hệ : 0912853984</span></strong></span></p><p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt">&nbsp;Email: vinhtomeco@gmail.com</p><p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong><span style="color: black; font-family: arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: black; font-family: arial">Ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></strong></span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top