Bán Sen Vua (Súng nia) giá hữu nghị!

#1
<p><font size="4">Xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /><br /><span style="font-family: arial"> Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp Sen Vua (S&uacute;ng nia) cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tổ chức c&oacute; nhu cầu.</span></font></p><p><font size="4"><span style="font-family: arial" /></font><font size="4">Sen<font color="#008000"><font color="#000000"> vua thường đường k&iacute;nh l&aacute; từ 2- 3m người đứng tr&ecirc;n l&aacute; kh&ocirc;ng ch&igrave;m<br /> <br /> </font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hihihehe.com/f/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ffarm1.static.flickr.com%2F181%2F382506573_8af8eb0d25.jpg"><font color="#000000"><img border="0" src="http://farm1.static.flickr.com/181/382506573_8af8eb0d25.jpg" /></font></a><br /> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hihihehe.com/f/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fca4.upanh.com%2Fthumbpic%2F13.439.17662852.mVY0%2Fp10713781.700x0.jpg"><font color="#000000"><img border="0" src="http://ca4.upanh.com/thumbpic/13.439.17662852.mVY0/p10713781.700x0.jpg" /></font></a><br /> <font color="#000000">l&aacute; cong l&ecirc;n như c&aacute;i nia n&ecirc;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; s&uacute;ng nia hoa rất to, m&agrave;u trắng v&agrave;o buổi s&aacute;ng v&agrave;&nbsp; </font><font color="#000000">chuyển sang hồng v&agrave;o buổi chiều tối <br /> </font><br /> <br /> <img border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2378/3543276418_aae8d11d0d.jpg" /> </font></font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="4"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><font color="seagreen"><font color="red"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH TM - DV - Ph&aacute;t Triển Sen Ta</strong></font><br /> </font><font color="seagreen">Đ/C: 132/16 L&ecirc; Lợi, P4, Q.G&ograve; Vấp, Tp.HCM<br /> </font></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><font color="seagreen">Tel: 08.35885799 Fax: 08.35885790<br /> </font><em><strong><font color="#ff0000">Hotline</font></strong></em><font color="seagreen">: </font></span></span></font> <font size="4"><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><font color="seagreen">ĐT: Mr. Chu Văn - 0902.4999.30 - Mr. Tuấn - 0973.862.113</font></span></span><br /><span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial"><font color="seagreen">Website: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.senta.vn/">www.senta.vn</a><br /> Email: <a href="mailto:sentagroup@gmail.com">sentagroup@gmail.com</a></font></span></span></font> <font size="4"><br /><strong><font color="#008000">Y.M: mr_titop</font></strong></font> <br /> </p><font size="4"><span style="font-family: arial" /></font><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM - DV & Phát Triển Sen Ta
- Địa chỉ: 132/16 Lê Lợi, P4, Gò Vấp
- Điện thoại: 08.35885799 - Fax: 08.35885790
- email: sentagroup@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx