Bán sỉ và lẻ ớt,tỏi, hành,tiêu,chanh,gừng,me...

  • Thread starter nongsangiavi
  • Ngày gửi
N

nongsangiavi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN Phương Trang
- Địa chỉ: 130/81 Phạm Văn Hai,p2,q.Tân Bình,HCM
- Tel, Fax: : 0839912415-0908237477 -0918459482X
- email: nongsangiavi@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; color: red">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Doanh nghi</span></strong><strong><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red">ệp tư nh&acirc;n Phương Trang</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left: 148.5pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">Chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản gia vị như ớt,tỏi, h&agrave;nh,ti&ecirc;u,chanh,gừng,me,sả,nấm m&egrave;o,me&hellip;..với đầy đủ chủng loại (kh&ocirc;,tươi,đ&atilde; sơ ch&ecirc; hoặc chưa sơ chế)</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 148.5pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">Cung cấp số lượng kh&ocirc;ng hạn chế </span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 148.5pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">Gi&aacute; cả cạnh tranh(c&oacute; thể thỏa thuận)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 148.5pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">C&oacute; xe tải v&agrave; xe m&aacute;y giao h&agrave;ng tận nơi,kh&ocirc;ng ngại xa</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;Đảm bảo uy t&iacute;n,chất lượng</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><em><span style="font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;Li&ecirc;n hệ :130/81 Phạm Văn Hai,p2,q.T&acirc;n B&igrave;nh,HCM</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></em></strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 17px">chị Trang 0839912415-0908237477 </span></p><p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 17px">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;anh Phương 0918459482</span></p>